ARTIS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-21 godz. 11:54:12
Numer KRS: 0000277288
Numer REGON: 140941926
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-26
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2014-10-30
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/60467/14/192]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-03-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTIS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-03-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-03-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PL. KONSTYTUCJI nr domu 5 nr lokalu 17 kod pocztowy 00-657 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE JACEK KUD -NOTARIUSZ REP. A NR 377/2007 Z DNIA 17.01.2007 ZE ZMIANĄ Z DNIA 31.01.2007 REP. A 726/20072007-03-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-03-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCARUK2007-03-26 do dziś
2. ImionaARTUR CEZARY2007-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁOTYCH2007-03-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-03-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-03-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2007-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCARUK2007-03-26 do dziś
2. ImionaARTUR CEZARY2007-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-03-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCHELIŃSKA2013-05-09 do dziś
2. ImionaBARBARA2013-05-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-05-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-05-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2007-03-26 do dziś
252 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-03-26 do dziś
355 HOTELE I RESTAURACJE2007-03-26 do dziś
460 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2007-03-26 do dziś
561 TRANSPORT WODNY2007-03-26 do dziś
663 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2007-03-26 do dziś
764 12 A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA2007-03-26 do dziś
864 20 TELEKOMUNIKACJA2007-03-26 do dziś
965 23 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2007-03-26 do dziś
1067 13 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-03-26 do dziś
1170 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2007-03-26 do dziś
1237 PRZETWARZANIE ODPADÓW2007-03-26 do dziś
1371 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-03-26 do dziś
1472 INFORMATYKA2007-03-26 do dziś
1574 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2007-03-26 do dziś
1674 40 Z REKLAMA2007-03-26 do dziś
1774 50 REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW2007-03-26 do dziś
1874 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-03-26 do dziś
1980 EDUKACJA2007-03-26 do dziś
2090 0 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2007-03-26 do dziś
2192 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2007-03-26 do dziś
2293 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA2007-03-26 do dziś
2345 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2007-03-26 do dziś
2445 2 WZNOSZENIE BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA.2007-03-26 do dziś
2545 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2007-03-26 do dziś
2645 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2007-03-26 do dziś
2745 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2007-03-26 do dziś
2850 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-03-26 do dziś
2951 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2007-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.10.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-10-30 do dziś
2data złożenia 03.10.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-10-30 do dziś
3data złożenia 03.10.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-10-30 do dziś
4data złożenia 03.10.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-30 do dziś
5data złożenia 03.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-10-30 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-10-30 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-10-30 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-30 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-10-30 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-10-30 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-10-30 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-30 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów