APTEKA RODZINNA ROGOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000277113
Numer REGON: 300552799
Numer NIP: 6652819901
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-04-05
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2024-03-20
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/4393/24/693]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-04-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA RODZINNA ROGOWSCY SPÓŁKA JAWNA2017-04-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-04-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIŃSKI gmina ŚLESIN miejscowość ŚLESIN2007-04-05 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚLESIN ulica ŻWIRKI I WIGURY nr domu 3 kod pocztowy 62-561 poczta ŚLESIN kraj POLSKA 2007-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA ZAWARTA W DNIU 08.03.2007 R. UCHWAŁĄ Z DNIA 29.03.2007 R. ZMIENIONO TREŚĆ § 5 PKT 4.2007-04-05 do dziś
205.01.2015R. - ZMIENIONO §5 UMOWY SPÓŁKI.2015-03-10 do dziś
324.02.2017R. - ZMIENIONO: §1 UST. 2 I 3; - DODANO: §7 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI2017-04-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-04-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOJNOWSKA2024-03-20 do dziś
2. ImionaELŻBIETA TERESA2024-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-03-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2024-03-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2024-03-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2024-03-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2024-03-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGOWSKI2024-03-20 do dziś
2. ImionaMAREK JANUSZ2024-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-03-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2024-03-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2024-03-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2024-03-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2024-03-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-04-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2007-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOJNOWSKA2024-03-20 do dziś
2. ImionaELŻBIETA TERESA2024-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-03-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGOWSKI2024-03-20 do dziś
2. ImionaMAREK JANUSZ2024-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-10 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-10 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-10 do dziś
421 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2015-03-10 do dziś
547 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-13 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-13 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów