FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DIVER JAN KRĘŻELOK, WALDEMAR ROSZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000277017
Numer REGON: 070411131
Numer NIP: 5480011525
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-06-21
Sygnatura akt[RDF/502260/23/679]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-03-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 0704111312007-03-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DIVER JAN KRĘŻELOK, WALDEMAR ROSZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA2007-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CIESZYŃSKI gmina ISTEBNA miejscowość KONIAKÓW2007-03-21 do dziś
2. Adresmiejscowość KONIAKÓW nr domu 461 kod pocztowy 43-474 poczta KONIAKÓW kraj POLSKA 2007-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWARTA W DNIU 31.05.1993 R. ZMIENIONA UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 21.02.2007 R. ZMIENIONO: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 7, § 8, § 10, § 11, § 132007-03-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2007-03-21 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 21 LUTEGO 2007 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W JAWNĄ2007-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaJAN KRĘŻELOK JAKO WSPÓLNIK SPÓŁKI FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DIVER JAN KRĘŻELOK, WALDEMAR ROSZKOWSKI SPÓŁKA CYWILNA ORAZ WALDEMAR ROSZKOWSKI JAKO WSPÓLNIK SPÓŁKI FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DIVER JAN KRĘŻELOK, WALDEMAR ROSZKOWSKI SPÓŁKA CYWILNA2007-03-21 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2007-03-21 do dziś
3. Numer w rejestrze1264, 12652007-03-21 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrWÓJT GMINY ISTEBNA2007-03-21 do dziś
5. Numer REGON0704111312007-03-21 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRĘŻELOK2007-03-21 do dziś
2. ImionaJAN JÓZEF2007-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-03-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-03-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-03-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-03-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSZKOWSKI2007-03-21 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2007-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-03-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-03-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-03-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-03-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2007-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRĘŻELOK2007-03-21 do dziś
2. ImionaJAN JÓZEF2007-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSZKOWSKI2007-03-21 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2007-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2007-03-21 do dziś
252 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2007-03-21 do dziś
352 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2007-03-21 do dziś
452 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2007-03-21 do dziś
552 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH2007-03-21 do dziś
652 27 B SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH, POZOSTAŁA, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-03-21 do dziś
752 47 B SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2007-03-21 do dziś
852 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2007-03-21 do dziś
952 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH2007-03-21 do dziś
1052 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-03-21 do dziś
1152 74 Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-03-21 do dziś
1245 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2007-03-21 do dziś
1355 23 Z MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2007-03-21 do dziś
1455 30 A RESTAURACJE2007-03-21 do dziś
1555 30 B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE2007-03-21 do dziś
1655 40 Z BARY2007-03-21 do dziś
1770 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-03-21 do dziś
1870 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-03-21 do dziś
1970 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-03-21 do dziś
2071 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-03-21 do dziś
2174 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2007-03-21 do dziś
2274 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2007-03-21 do dziś
2350 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2007-03-21 do dziś
2492 62 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM, POZOSTAŁA2007-03-21 do dziś
2550 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-03-21 do dziś
2650 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-03-21 do dziś
2750 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2007-03-21 do dziś
2850 20 A KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-03-21 do dziś
2951 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2007-03-21 do dziś
3051 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2007-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-20 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-20 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-19 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-19 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-21 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-21 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów