ECOPRAL - SPÓŁKA JAWNA KLEIN, KOSECKI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000277003
Numer REGON: 192119031
Numer NIP: 5921963316
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-22
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-04-05
Sygnatura akt[RDF/478761/23/781]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-03-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaECOPRAL - SPÓŁKA JAWNA KLEIN, KOSECKI2016-08-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat STAROGARDZKI gmina STAROGARD GDAŃSKI miejscowość STAROGARD GDAŃSKI2007-03-22 do dziś
2. Adresmiejscowość STAROGARD GDAŃSKI ulica UL. JANA SOBIESKIEGO nr domu 12 kod pocztowy 83-200 poczta STAROGARD GDAŃSKI kraj POLSKA 2016-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 10 STYCZNIA 2007 ROKU.2007-03-22 do dziś
206.07.2016 R.2016-08-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSECKI2007-03-22 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2007-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-03-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-03-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-03-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-03-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLEIN2007-03-22 do dziś
2. ImionaRYSZARD EDMUND2007-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-03-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-03-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-03-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-03-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-03-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ.2007-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSECKI2007-03-22 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2007-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLEIN2007-03-22 do dziś
2. ImionaRYSZARD EDMUND2007-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2016-08-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-08-08 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-08-08 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-08-08 do dziś
495 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2016-08-08 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-05 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-17 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-22 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-05 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-26 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-05 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów