„BUDNEX - PROHOME” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000276797
Numer REGON: 300543719
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-10-21
Sygnatura akt[RDF/266887/20/893]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-03-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDNEX -PROHOME” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-03-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2020-09-24 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. WENEDÓW nr domu 4 kod pocztowy 61-614 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.02.2007 R. ZAWARTY W KANCELARII NOTARIALNEJ TERESA KURZYCA; UL. PODGÓRNA 15, 61-828 POZNAŃ REPERTORIUM A NR 2005/20072007-03-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNUCKOWSKI2007-03-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2007-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18 500,00 ZŁ2007-03-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-03-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNUCKOWSKI2007-03-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2007-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18 500,00 ZŁ2007-03-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-03-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„INFOSTATE NIERUCHOMOŚCI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-03-28 do dziś
4. Numer KRS0000235355 2007-03-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13 000,00 ZŁ2007-03-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-03-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-03-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.2007-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSROCZYŃSKI2007-03-28 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2007-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-03-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 1 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO; ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI2007-03-28 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2020-09-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-09-24 do dziś
268 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-09-24 do dziś
370 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-09-24 do dziś
481 2 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2020-09-24 do dziś
581 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2020-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.09.2012 okres 01.03.2007 - 31.12.2007 R.2012-10-30 do dziś
2data złożenia 18.09.2012 okres 01.01.2008 - 31.12.20082012-10-30 do dziś
3data złożenia 18.09.2012 okres 01.01.2009 - 31.12.20092012-10-30 do dziś
4data złożenia 18.09.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.20102012-10-30 do dziś
5data złożenia 18.09.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-30 do dziś
6data złożenia 16.11.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-22 do dziś
7data złożenia 16.11.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-22 do dziś
8data złożenia 16.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-22 do dziś
9data złożenia 12.02.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-01 do dziś
10data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-31 do dziś
11data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
12data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
13data złożenia 21.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.03.2007 - 31.12.2007 R.2012-10-30 do dziś
201.01.2008 - 31.12.20082012-10-30 do dziś
301.01.2009 - 31.12.20092012-10-30 do dziś
401.01.2010 - 31.12.20102012-10-30 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-10-30 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-22 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-22 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.03.2007 - 31.12.2007 R.2012-10-30 do dziś
201.01.2008 - 31.12.20082012-10-30 do dziś
301.01.2009 - 31.12.20092012-10-30 do dziś
401.01.2010 - 31.12.20102012-10-30 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-10-30 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-22 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-22 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-22 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-01 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów