„BUILDING INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 14:34:12
Numer KRS: 0000276753
Numer REGON: 020489110
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-20
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-04-23
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/13486/20/600]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-03-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUILDING INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-03-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-04-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica AL. GEN. JÓZEFA HALLERA nr domu 190 nr lokalu 6 kod pocztowy 53-203 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.02.2007 R., NOTARIUSZ LILIANA KACZOROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. G. ZAPOLSKIEJ 1, REP. A NR 720/20072007-03-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-03-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFREYHERRN OSTROWSKA2007-03-20 do dziś
2. ImionaURSZULA MARTA2007-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały881 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 110.125 ZŁ (STO DZIESIĘĆ TYSIĘCY STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ ZŁOTYCH) WSPÓLNIE Z MĘŻEM RAFAŁEM JANEM OSTROWSKIM NA PRAWACH MAŁŻEŃSKIEJ USTAWOWEJ WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ2007-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-03-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2007-03-20 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JAN2007-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały881 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 110.125 ZŁ (STO DZIESIĘĆ TYSIĘCY STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ ZŁOTYCH) WSPÓLNIE Z ŻONĄ URSZULĄ MARTĄ FREYHERRN-OSTROWSKĄ NA PRAWACH MAŁŻEŃSKIEJ USTAWOWEJ WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ2007-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-03-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKA2007-03-20 do dziś
2. ImionaALICJA BARBARA2007-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.395 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 174.375 ZŁ (STO SIEDEMDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ ZŁOTYCH) WSPÓLNIE Z MĘŻEM KRYSTYNEM TOMASZEM OSTROWSKIM NA PRAWACH MAŁŻEŃSKIEJ USTAWOWEJ WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ2007-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-03-20 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2007-03-20 do dziś
2. ImionaKRYSTYN TOMASZ2007-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.395 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 174.375 ZŁ (STO SIEDEMDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ ZŁOTYCH) WSPÓLNIE Z ŻONĄ ALICJĄ BARBARĄ OSTROWSKĄ NA PRAWACH MAŁŻEŃSKIEJ USTAWOWEJ WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ2007-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-03-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego284500,00 ZŁ2007-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1274500,00 ZŁ2007-03-20 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-03-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2007-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2007-03-20 do dziś
2. ImionaKRYSTYN TOMASZ2007-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-03-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-03-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2007-03-20 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JAN2007-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-03-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-06-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-06-20 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-06-20 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-06-20 do dziś
481 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2017-06-20 do dziś
571 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2017-06-20 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-06-20 do dziś
743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-06-20 do dziś
842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-06-20 do dziś
943 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2017-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.03.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-28 do dziś
2data złożenia 26.07.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-04 do dziś
3data złożenia 27.04.2011 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2011-05-04 do dziś
4data złożenia 02.09.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-06 do dziś
5data złożenia 02.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
6data złożenia 02.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-02 do dziś
7data złożenia 02.12.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-03 do dziś
8data złożenia 14.04.2017 okres OD 05.02.2007 DO 31.12.20072017-06-20 do dziś
9data złożenia 14.04.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-06-20 do dziś
10data złożenia 21.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-18 do dziś
11data złożenia 19.02.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-19 do dziś
12data złożenia 29.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-29 do dziś
13data złożenia 29.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-28 do dziś
201.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-04 do dziś
301.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2011-05-04 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-06 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-02 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-03 do dziś
8OD 05.02.2007 DO 31.12.20072017-06-20 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-06-20 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-18 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-19 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-29 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-28 do dziś
201.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-04 do dziś
301.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2011-05-04 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-06 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-02 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-03 do dziś
8OD 05.02.2007 DO 31.12.20072017-06-20 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-06-20 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-18 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów