ARTCOLOR M.PAWLUK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000276686
Numer REGON: 080014497
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-16
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-04-12
Sygnatura akt[RDF/285717/21/454]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-03-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTCOLOR M. PAWLUK SPÓŁKA JAWNA2007-03-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2007-03-16 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica LISIA nr domu 63 nr lokalu A kod pocztowy 65-093 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2007-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.04.2005 R., TEKST PIERWOTNY UMOWY SPÓLKI CYWILNEJ; 28.02.2007 R., ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ; 12.03.2007 R., UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO SPÓŁKI JAWNEJ2007-03-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2007-03-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA W TRYBIE ART. 551 PAR. 2 KSH SPÓŁKI CYWILNEJ DZIAŁAJĄCEJ POD NAZWĄ ARTCOLOR SPÓŁKA CYWILNA RYSZARD BOSAK, MIECZYSŁAW PAWLUK NUMER REGON 080014497 W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA MOCY ANEKSU WSPÓLNIKÓW Z DNIA 28.02.2007 R., WSPÓLNICY WPISANI BYLI DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA ZIELONEJ GÓRY: 1)MIECZYSŁAW PAWLUK POD NUMEREM 37778/2005; 2)RYSZARD -BOSAK POD NUMEREM 37615/20052007-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaARTCOLOR SPÓŁKA CYWILNA RYSZARD BOSAK, MIECZYSŁAW PAWLUK2007-03-16 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2007-03-16 do dziś
5. Numer REGON0800144972007-03-16 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLUK2007-03-16 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW MARIAN2007-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-03-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-03-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-03-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-03-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSAK2007-03-16 do dziś
2. ImionaRYSZARD MICHAŁ2007-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2010-02-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-03-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-03-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ORAZ SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISY W IMIENIU SPÓŁKI2007-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLUK2007-03-16 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW MARIAN2007-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSAK2007-03-16 do dziś
2. ImionaRYSZARD MICHAŁ2007-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM DO DRUKU.2010-02-08 do dziś
218 DZIAŁALNOŚĆ GRAFICZNA POMOCNICZA.2010-02-08 do dziś
322 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH.2010-02-08 do dziś
447 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ.2010-02-08 do dziś
513 PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA.2010-02-08 do dziś
673 1 REKLAMA2010-02-08 do dziś
718 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA.2010-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-15 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów