„ARTOM PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000276586
Numer REGON: 140926335
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-16
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-06-24
Sygnatura akt[RDF/302413/21/274]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-03-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTOM PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2007-03-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-03-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica FOSA nr domu 41A kod pocztowy 02-768 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.02.2007 R., JOLANTA MONIKA NIEDZIELA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 856/2007; 08.03.2007 R., MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 1406/2007, ZMIANA § 7 PKT 14, 15 UMOWY SPÓŁKI, TEKST JEDNOLITY UMOWY.2007-03-16 do dziś
202.06.2015, REPERTORIUM A NR 1990/2015, NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 72015-06-24 do dziś
327.06.2018 R., REP. A NR 3257/2018, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ MAGDALENA KARCZEWSKA - WOŹNICA, PO §11 DODAJE SIĘ §11 A, SKREŚLA SIĘ §14 ZAŚ DOTYCHCZASOWE §15-§23 OTRZYMUJĄ NOWĄ NUMERACJĘ ODPOWIEDNIO §14-§22, W DOTYCHCZASOWYM §20 (TJ. NOWYM §19) UST.2 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE, PO DOTYCHCZASOWYM §23 (TJ. NOWYM §22) DODAJE SIĘ §232018-08-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-03-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDALBA2007-03-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ SYLWESTER2007-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.950,00 ZŁOTYCH2018-08-23 do dziś
2
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALAS2018-08-23 do dziś
2. ImionaTOMASZ RYSZARD2018-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁOTYCH2018-08-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-23 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUCHELSKA2018-08-23 do dziś
2. ImionaEWA JOLANTA2018-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁOTYCH2018-08-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-23 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCIŃSKI2018-08-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KRZYSZTOF2018-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁOTYCH2018-08-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-23 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRĄCZKA2018-08-23 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JERZY2018-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2018-08-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-23 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHABOCKA2018-08-23 do dziś
2. ImionaJUSTYNA ZOFIA2018-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁOTYCH2018-08-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-03-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU -BĘDĄCY WÓWCZAS PREZESEM ZARZĄDU, SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2007-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDALBA2007-03-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ SYLWESTER2007-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-03-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-06-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-06-24 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-06-24 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-06-24 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-06-24 do dziś
570 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-06-24 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-06-24 do dziś
782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-06-24 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.06.2008 okres 20072008-06-30 do dziś
2data złożenia 26.06.2009 okres 20082009-07-17 do dziś
3data złożenia 30.04.2010 okres 2009 R.2010-05-06 do dziś
4data złożenia 29.04.2011 okres 20102011-05-12 do dziś
5data złożenia 19.06.2012 okres 20112012-07-26 do dziś
6data złożenia 20.06.2013 okres 20122013-06-27 do dziś
7data złożenia 14.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
8data złożenia 15.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
9data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
10data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
11data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
12data złożenia 20.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
13data złożenia 21.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-21 do dziś
14data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120072008-06-30 do dziś
220082009-07-17 do dziś
32009 R.2010-05-06 do dziś
420102011-05-12 do dziś
520112012-07-26 do dziś
620122013-06-27 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-21 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120072008-06-30 do dziś
220082009-07-17 do dziś
32009 R.2010-05-06 do dziś
420102011-05-12 do dziś
520112012-07-26 do dziś
620122013-06-27 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-21 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów