„BONISY-OBUWIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000276542
Numer REGON: 140907585
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-16
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2013-11-26
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/37919/13/367]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-03-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140907585 NIP 53423513372007-11-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BONISY-OBUWIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-03-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość WÓLKA KOSOWSKA2007-11-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WÓLKA KOSOWSKA ulica NADRZECZNA nr domu 5 F nr lokalu C 7B kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA 2009-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.02.2007, NOTARIUSZ MIROSŁAWA STACHYRA. KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM -ANR 1533/2007 ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.03.2007 R., REPERTORIUM -A-NR 2107/2007, NOTARIUSZ MIROSŁAWA STACHYRA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2007-03-16 do dziś
25.10.2007 R. REPERTORIUM A NUMER 9331/2007, KANCELARIA NOTARIALNA W RASZYNIE NOTARIUSZ RYSZARD DOMŻAŁ -ZMIANA § 3, § 8 31.10.2007 R. REPERTORIUM A NUMER 10032/2007, KANCELARIA NOTARIALNA W RASZYNIE, NOTARIUSZ JÓZEF ORTONOWSKI -ZMIANA § 82007-11-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-03-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaXU2009-03-03 do dziś
2. ImionaBO2009-03-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały195 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 97.500, - ZŁ2009-03-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-03-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2007-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-03-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2007-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaXU2009-03-03 do dziś
2. ImionaBO2009-03-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-03-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2007-03-16 do dziś
252 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2007-03-16 do dziś
355 30 A RESTAURACJE2007-03-16 do dziś
460 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2007-03-16 do dziś
560 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2007-03-16 do dziś
663 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2007-03-16 do dziś
763 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2007-03-16 do dziś
874 40 Z REKLAMA2007-03-16 do dziś
952 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2007-03-16 do dziś
1019 30 PRODUKCJA OBUWIA2007-03-16 do dziś
1118 2 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ2007-03-16 do dziś
1251 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2007-03-16 do dziś
1317 7 PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH I ODZIEŻY DZIANEJ2007-03-16 do dziś
1445 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2007-03-16 do dziś
1545 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2007-03-16 do dziś
1645 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2007-03-16 do dziś
1745 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2007-03-16 do dziś
1845 5 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2007-03-16 do dziś
1951 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2007-03-16 do dziś
2051 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2007-03-16 do dziś
2151 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2007-03-16 do dziś
2251 8 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2007-03-16 do dziś
2351 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2007-03-16 do dziś
2451 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2007-03-16 do dziś
2552 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2007-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-14 do dziś
2data złożenia 01.08.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-09-14 do dziś
3data złożenia 01.08.2011 okres 01.01.2008 -31.12.20082011-09-14 do dziś
4data złożenia 01.08.2011 okres 01.01.2007 -31.12.20072011-09-14 do dziś
5data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-16 do dziś
6data złożenia 20.11.2013 okres 01.01.2012- 31.12.20122013-11-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 -31.12.20102011-09-14 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092011-09-14 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082011-09-14 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072011-09-14 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-16 do dziś
601.01.2012- 31.12.20122013-11-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 -31.12.20102011-09-14 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092011-09-14 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082011-09-14 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072011-09-14 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-16 do dziś
601.01.2012- 31.12.20122013-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów