ARTEFAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000276491
Numer REGON: 300516600
Numer NIP: 7811795770
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-15
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2007-03-15
Sygnatura akt[PO.XXI NS-REJ.KRS/3206/7/842]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-03-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3005166002007-03-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEFAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-03-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2007-03-15 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica LITERACKA nr domu 43 I kod pocztowy 60-461 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2007-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.03.2007 R., NOTARIUSZ MAREK KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 3567/2007; 12.03.2007 R., NOTARIUSZ PAWEŁ KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 4101/2007. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2007-03-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-03-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSĘDZIAK2007-03-15 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2007-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ2007-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-03-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-03-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; 2. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2007-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSĘDZIAK2007-03-15 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2007-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-03-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2007-03-15 do dziś
245 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2007-03-15 do dziś
345 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2007-03-15 do dziś
445 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2007-03-15 do dziś
545 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2007-03-15 do dziś
645 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2007-03-15 do dziś
745 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2007-03-15 do dziś
845 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2007-03-15 do dziś
951 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-03-15 do dziś
1051 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH, MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2007-03-15 do dziś
1152 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2007-03-15 do dziś
1222 15 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA2007-03-15 do dziś
1360 22 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2007-03-15 do dziś
1460 23 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, POZOSTAŁY2007-03-15 do dziś
1560 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2007-03-15 do dziś
1660 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2007-03-15 do dziś
1763 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2007-03-15 do dziś
1873 10 F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI2007-03-15 do dziś
1974 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2007-03-15 do dziś
2074 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2007-03-15 do dziś
2174 40 Z REKLAMA2007-03-15 do dziś
2274 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2007-03-15 do dziś
2322 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-03-15 do dziś
2480 30 SZKOLNICTWO NA POZIOMIE WYŻSZYM NIŻ ŚREDNI2007-03-15 do dziś
2580 4 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA2007-03-15 do dziś
2685 12 Z PRAKTYKA LEKARSKA2007-03-15 do dziś
2785 13 Z PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA2007-03-15 do dziś
2885 14 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2007-03-15 do dziś
2985 14 B DZIAŁALNOŚĆ AMBULANSÓW WYPADKOWYCH2007-03-15 do dziś
3092 32 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2007-03-15 do dziś
3192 34 Z DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-03-15 do dziś
3292 61 Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH2007-03-15 do dziś
3333 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, WŁĄCZAJĄC CHIRURGICZNY2007-03-15 do dziś
3445 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2007-03-15 do dziś
3545 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2007-03-15 do dziś
3645 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2007-03-15 do dziś
3745 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2007-03-15 do dziś
3845 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2007-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów