KORDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000276459
Numer REGON: 140924879
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-15
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2020-04-14
Sygnatura akt[RDF/196974/20/608]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-03-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKORDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI2017-10-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-06-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŁODYGOWA nr domu 26 kod pocztowy 03-687 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 15.01.2007 R., SPORZĄDZONY W KANCELARII: M.BIWEJNIS & P.ORŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA S.C, UL. CHŁODNA 15,00-891 WARSZAWA, AKT ZOSTAŁ SPORZADZONY PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA ORŁOWSKIEGO, REPERTORIUM A NR 2/2007.2007-03-15 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 23.08.2007 ROKU, REPERTORIUM A NR 6317/2007, W KANCELARII NOTARIALNEJ M.BIWEJNIS & P.ORŁOWSKI S.C., UL. CHŁODNA 15,00-891 WARSZAWA, AKT NOTARIALNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MACIEJA BIWEJNIS ZMIENIONO PAR. 18 UMOWY SPÓŁKI2007-09-11 do dziś
3AKT NOTARIALNY -PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DOL-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZIELONCE DNIA 26 LIPCA 2010R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM W WARSZAWIE JAKUBEM SZYMCZAKIEM W KANCELARII NOTARIALNEJ JAKUB SZYMCZAK /UL.SENATORSKA 12, 00-082 WARSZAWA/ ZA NUMEREM REPERTORIUM A NR 9463/2010 -ZMIANA NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH: PAR. 2, PAR. 6 UST. 1.2010-08-12 do dziś
412.09.20116R., REPERTORIUM A NR 7212/2016, NOTARIUSZ PIOTR ORŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO PAR. 3 I PAR. 6 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2016-12-12 do dziś
501.06.2017R., REP.A NR 4780/2017, NOT. KAROLINA KUŹNIAR, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE JEJ DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU ORAZ UCHWALENIE W CAŁOŚCI NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI- NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI;2017-06-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-03-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRENOVA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3664279012017-04-12 do dziś
4. Numer KRS0000660314 2017-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 000,00 ZŁ2017-04-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-04-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-03-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuA) W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-CZŁONEK ZARZĄDU BĄDŹ PROKURENT, B) W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJACY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2007-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACHNIK2017-04-12 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIA2017-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-04-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-06-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-12-12 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2016-12-12 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-12-12 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2016-12-12 do dziś
564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2016-12-12 do dziś
671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2016-12-12 do dziś
764 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2017-06-13 do dziś
864 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-06-13 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.01.2009 okres 15.01.2007- 31.12.20072009-02-17 do dziś
2data złożenia 01.06.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-06-25 do dziś
3data złożenia 18.10.2010 okres 01.01.2009R. -31.12.2009R.2010-10-22 do dziś
4data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-15 do dziś
5data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
6data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-02 do dziś
7data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
8data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
9data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
10data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
11data złożenia 07.08.2019 okres OD 11.09.2017 DO 31.12.20172019-08-07 do dziś
12data złożenia 19.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-19 do dziś
13data złożenia 14.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.01.2007 -31.12.20072009-02-17 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-06-25 do dziś
301.01.2009R. -31.12.2009R.2010-10-22 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-09-15 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-09-02 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.01.2007 -31.12.20072009-02-17 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-06-25 do dziś
301.01.2009R. -31.12.2009R.2010-10-22 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-09-15 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-09-02 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH nr X GU 877/17 data 11.09.20172017-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
2
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościSALTARSKI2018-10-17 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegoTYCJAN SZYMON2018-10-17 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego***********2018-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów