BUDEMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-16 godz. 23:37:28
Numer KRS: 0000276315
Numer REGON: 140902659
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-13
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2020-08-22
Sygnatura akt[RDF/234264/20/474]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-03-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140902659 NIP 52426024782009-06-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDEMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-03-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-11-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ nr domu 36 nr lokalu 112B kod pocztowy 02-797 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.01.2007 ROKU, NOTARIUSZ BEATA TURKOT, KANCELARIA W WARSZAWIE PRZY ULICY KRUCZEJ 16 LOK. 22, REPERTORIUM A NR 340/20072007-03-13 do dziś
228.04.2009, REP. A NR 3534/2009, BEATA TURKOT -NOTARIUSZ W WARSZAWIE W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. KRUCZEJ 16/22, ZMIANA § 3 I § 8 UMOWY SPÓŁKI2009-06-09 do dziś
316.04.2014 ROKU, REPERTORIUM A NR 4841/2014, W OBECNOŚCI ZASTĘPCY NOTARIALNEGO ANNY ROGOWSKIEJ, ZASTĘPCY OLGI HUPERT, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO NR 6 LOK.26, ZMIANA PAR. 3.2014-04-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-03-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSOCKI2007-03-13 do dziś
2. ImionaROBERT MARIUSZ2007-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ /DWDZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY/.2011-01-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-01-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSIK2011-01-18 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2011-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ /DWDZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY/.2011-01-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-01-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-03-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2007-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSIK2011-01-18 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2011-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-01-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-01-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSOCKI2007-03-13 do dziś
2. ImionaROBERT MARIUSZ2007-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-01-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-02-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-02-27 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-02-27 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-02-27 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-02-27 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-02-27 do dziś
643 31 Z TYNKOWANIE2017-02-27 do dziś
743 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2017-02-27 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-02-27 do dziś
943 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2017-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.04.2008 okres 13.03.2007 -31.12.20072008-04-10 do dziś
2data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-06 do dziś
3data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-21 do dziś
4data złożenia 21.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-17 do dziś
5data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
6data złożenia 29.05.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-07-29 do dziś
7data złożenia 29.05.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-29 do dziś
8data złożenia 29.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
9data złożenia 15.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-06 do dziś
10data złożenia 01.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-14 do dziś
11data złożenia 02.03.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-02 do dziś
12data złożenia 09.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-10 do dziś
13data złożenia 22.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego113.03.2007 -31.12.20072008-04-10 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-08-06 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-07-21 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-17 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-07-29 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-29 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-06 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-14 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-02 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-10 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu113.03.2007 -31.12.20072008-04-10 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-08-06 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-07-21 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-17 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-07-29 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-29 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów