DO-MUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000276277
Numer REGON: 140908716
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2019-07-10
Sygnatura akt[RDF/152654/19/114]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-03-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDO-MUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2015-09-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-12-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PIĘKNA nr domu 11 nr lokalu 16 kod pocztowy 00-549 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121 LUTY 2007 R. NOTARIUSZ TOMASZ FILIPOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA UL. WARECKA 4/6 LOKAL 56; 00-040 WARSZAWA REP. A NR 889/20072007-03-12 do dziś
208.07.2008 R., REP. A NR 2811/08, NOTARIUSZ TOMASZ FILIPOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ FILIPOWSKI, 00-040 WARSZAWA, UL. WARECKA 4/6 M. 56 ZMIANA: § 32008-08-28 do dziś
3DATA SPORZĄDZENIA AKTU 26.05.2015R. AKT NOTARIALBNY, REPERTORIUM A NR 782/2015, SPORZĄDZONY ZOSTAŁ PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM FILIPOWSKIM W WARSZAWIE ZMIANA PAR.32015-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1469366712017-03-28 do dziś
4. Numer KRS0000482468 2017-03-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2017-03-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-03-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-12-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-12-11 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2015-12-11 do dziś
343 31 Z TYNKOWANIE2015-12-11 do dziś
443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2015-12-11 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-12-11 do dziś
677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2015-12-11 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-12-11 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-12-11 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.03.2008 okres 01.04.2007 -31.12.20072008-03-17 do dziś
2data złożenia 25.02.2009 okres OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-03-09 do dziś
3data złożenia 23.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
4data złożenia 17.03.2011 okres 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-03-28 do dziś
5data złożenia 05.04.2012 okres 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-04-13 do dziś
6data złożenia 14.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-19 do dziś
7data złożenia 24.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-28 do dziś
8data złożenia 07.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 14.06.20152016-11-10 do dziś
9data złożenia 23.07.2016 okres OD 15.06.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
10data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
11data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-28 do dziś
12data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.04.2007 -31.12.20072008-03-17 do dziś
2OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-03-09 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
401.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-03-28 do dziś
501.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-04-13 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-19 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-28 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 14.06.20152016-11-10 do dziś
9OD 15.06.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.04.2007 -31.12.20072008-03-17 do dziś
2OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-03-09 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
401.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-03-28 do dziś
501.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-04-13 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-19 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-28 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 14.06.20152016-11-10 do dziś
9OD 15.06.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji15.06.2015 UCHWAŁA W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI PODJĘTA W DNIU 15.06.2015 R. W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZED NOTARIUSZEM PATRYCJĄ WĄSOWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. KOLEJOWEJ 47 LOK. 26 W WARSZAWIE, REP. A NR 1205/2015.2015-09-11 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2015-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoOSIECKI2015-09-11 do dziś
2. ImionaROBERT KRZYSZTOF2015-09-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności15.06.2015 UCHWAŁA W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI PODJĘTA W DNIU 15.06.2015 R. W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZED NOTARIUSZEM PATRYCJĄ WĄSOWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. KOLEJOWEJ 47 LOK. 26 W WARSZAWIE, REP. A NR 1205/2015.2015-09-11 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2015-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów