SKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000276261
Numer REGON: 100340879
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-07-02
Sygnatura akt[RDF/216751/20/45]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-03-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 100340879 NIP 77223188962007-11-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-11-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat RADOMSZCZAŃSKI gmina RADOMSKO miejscowość RADOMSKO2007-03-12 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOMSKO ulica KRASICKIEGO nr domu 63/71 kod pocztowy 97-500 poczta RADOMSKO kraj POLSKA 2007-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.03.2007 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA BADOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI REPERTORIUM A NR 1098/20072007-03-12 do dziś
2AKT NOT. Z DNIA 08.11.2007 R, REP. A NR 6700/2007, NOT. M. BADOWSKA, KN W ŁODZI -ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI.2007-11-20 do dziś
316.12.2009 R., ZMIENIONO § 7 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 8188/2009, NOTARIUSZ SŁAWOMIR KOPROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. FABIANIEGO 5A W RADOMSKU.2010-03-23 do dziś
417.03.2014 R., REP. A NR 1007/2014, NOTARIUSZ JAROSŁAW TWARDOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI - ZMIENIONO § 20 UMOWY SPÓŁKI.2014-03-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBOSZ2007-03-12 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR STANISŁAW2007-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2007-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-03-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBOSZ2007-03-12 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ALEKSANDRA2007-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄ- DU2007-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-03-23 do dziś
238 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2010-03-23 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-03-23 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-03-23 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-03-23 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-03-23 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-03-23 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-03-23 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-03-23 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2008 okres 24.04.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
2data złożenia 17.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-15 do dziś
3data złożenia 20.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-25 do dziś
4data złożenia 21.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-23 do dziś
5data złożenia 20.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
6data złożenia 18.07.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-09-24 do dziś
7data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
8data złożenia okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
9data złożenia 09.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
10data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-28 do dziś
11data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
12data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
13data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego124.04.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-15 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-25 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-23 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
601.01.2012R.-31.12.2012R.2013-09-24 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-28 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu124.04.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-15 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-25 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-23 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
601.01.2012R.-31.12.2012R.2013-09-24 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów