ARTHROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000276245
Numer REGON: 431275499
Numer NIP: 7122609728
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-09
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-12-09
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/32626/21/822]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-03-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 431275499 NIP 71226097282009-10-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTHROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat PUŁAWSKI gmina NAŁĘCZÓW miejscowość NAŁĘCZÓW2007-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość NAŁĘCZÓW ulica ALEJA KASZTANOWA nr domu 6 kod pocztowy 24-140 poczta NAŁĘCZÓW kraj POLSKA 2007-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127 LUTEGO 2007 ROKU, NOTARIUSZ ANDRZEJ TATARA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 54, REP. A NR 615/20072007-03-09 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.03.2013 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZED NOTARIUSZEM PIOTREM BANDERSKIM, REP. A.NR 2635/2013 - ZMIANA § 6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY.2013-03-13 do dziś
315.01.2016 R. - REP. A NR 322/2016, NOTARIUSZ PIOTR GRZEGORZ BANDERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE: ZMIANA § 28 UST. 2, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2016-02-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2007-03-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁY W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA „ARTHROS” SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄCĄ POD FIMĄ ARTHROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW PODJĘTEJ DNIA 27 LUTEGO 2007 ROKU SPORZĄDZONEJ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO (REP. A NR 615/2007)2007-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„ARTHROS” SPÓŁ- KA CYWILNA2007-03-09 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2007-03-09 do dziś
3. Numer w rejestrze79830, 635352007-03-09 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA LUBLIN2007-03-09 do dziś
5. Numer REGON4312754992007-03-09 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWĘDA2007-03-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2007-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 93.100,00 ZŁ2012-05-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-05-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARCZYŃSKA OSINIAK2012-05-16 do dziś
2. ImionaMARTA STEFANIA2012-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.900,00 ZŁ2012-05-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-05-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego133000,00 ZŁ2007-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1133000,00 ZŁ2007-03-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-03-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA SAMODZIELNIE PRZEZ PREZESA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARCZYŃSKA OSINIAK2016-02-23 do dziś
2. ImionaMARTA STEFANIA2016-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-02-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWĘDA2007-03-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2007-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-03-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-03-13 do dziś
268 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-03-13 do dziś
372 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2013-03-13 do dziś
474 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-03-13 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-03-13 do dziś
682 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2013-03-13 do dziś
785 EDUKACJA2013-03-13 do dziś
886 OPIEKA ZDROWOTNA2013-03-13 do dziś
988 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2013-03-13 do dziś
1086 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2021-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.10.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-10-23 do dziś
2data złożenia 08.04.2010 okres 2009 ROK2010-04-30 do dziś
3data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.2010 R.2011-08-12 do dziś
4data złożenia 07.05.2012 okres 01.01.2011-31.12.2011 ROK2012-05-16 do dziś
5data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
6data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
7data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-05 do dziś
8data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
9data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
10data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
11data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
12data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
13data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-10-23 do dziś
22009 ROK2010-04-30 do dziś
301.01.2010-31.12.2010 R.2011-08-12 do dziś
401.01.2011-31.12.2011 ROK2012-05-16 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-05 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-10-23 do dziś
22009 ROK2010-04-30 do dziś
301.01.2010-31.12.2010 R.2011-08-12 do dziś
401.01.2011-31.12.2011 ROK2012-05-16 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-05 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów