„BUDMAX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000276192
Numer REGON: 320320808
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-15
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2018-02-08
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/13937/17/921]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-03-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDMAX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-03-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2007-04-18 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica SOMOSIERRY nr domu 28 nr lokalu 4 kod pocztowy 71-181 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2007-04-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.02.2007 R., NOTARIUSZ LECH ZAGOZDA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 1134/20072007-03-15 do dziś
230.03.2007 R., REP. A NR 2133/2007, NOTARIUSZ LECH ZAGOZDA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. ZMIANA BRZMIENIA § 2 PKT 3.2007-04-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-03-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĄTKOWSKI2007-03-15 do dziś
2. ImionaDANIEL2007-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000,00 ZŁ2007-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-03-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIERPISZEWSKI2007-08-13 do dziś
2. ImionaNORBERT MAREK2007-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60 000,00 ZŁ2007-08-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-08-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego460000,00 ZŁ2007-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1400000,00 ZŁ2007-03-15 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-03-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2007-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĄTKOWSKI2007-03-15 do dziś
2. ImionaDANIEL2007-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-12-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2007-03-15 do dziś
270 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2007-03-15 do dziś
370 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2007-03-15 do dziś
471 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2007-03-15 do dziś
571 2 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU2007-03-15 do dziś
671 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2007-03-15 do dziś
771 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ2007-03-15 do dziś
874 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII2007-03-15 do dziś
974 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2007-03-15 do dziś
1074 87 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA2007-03-15 do dziś
1145 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2007-03-15 do dziś
1245 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2007-03-15 do dziś
1345 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2007-03-15 do dziś
1445 50 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2007-03-15 do dziś
1570 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-03-15 do dziś
1670 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-03-15 do dziś
1770 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-03-15 do dziś
1870 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE2007-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.07.2008 okres 2007 R.2008-08-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12007 R.2008-08-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12007 R.2008-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów