GRUPO LAR REAL ESTATE POLONIA III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „W LIKWIDACJI”

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000276108
Numer REGON: 140827461
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2021-07-28
Sygnatura akt[RDF/320241/21/112]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-03-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140827461 NIP 70100555492007-06-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPO LAR REAL ESTATE POLONIA III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „W LIKWIDACJI”2021-06-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-03-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CHOCIMSKA nr domu 14A nr lokalu 8 kod pocztowy 00-791 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110 STYCZNIA 2007 ROKU PRZED NOTARIUSZEM ANETĄ LESZCZYŃSKĄ W SIEDZIBIE JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ULICY MELOMANÓW 10 LOK. 4 ZA REPERTORIUM A-192/2007.2007-03-12 do dziś
227 MARCA 2008 ROKU, REPERTORIUM A 2551/2008, NOTARIUSZ ANETA LESZCZYŃSKA, KANCELARIA W WARSZAWIE, UL. MELOMANÓW 10 LOK.4 DODANO § 18 PKT.62008-04-03 do dziś
324 SIERPNIA 2010 R. REP. A NR 5488/2010, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ANETA LESZCZYŃSKA, ANETA LESZCZYŃSKA -NOTARIUSZ, MAGDALENA ARENDT NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. MELOMANÓW 10 LOK. 4,00-712 WARSZAWA ZMIANA § 7, § 9 UMOWY SPÓŁKI, TEKST JEDNOLITY2011-01-05 do dziś
402.12.2013 R., REP. A NR 17784/2013, ASESOR NOTARIALNY PAULINA TOMCZAK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA WOJCIECHA SAJDY, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. PIEKARY 6/25, ZMIANA § 21, TEKST JEDNOLITY2013-12-16 do dziś
512.03.2015 R., REP. A NR 1421/2015, NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 6, § 212015-03-30 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.06.2018 R., REP. A NR 4997/2018, NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 20 UST.4, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2018-07-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPO LAR HOLDING POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1404293292013-07-19 do dziś
4. Numer KRS0000251096 2013-07-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały78.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.800.000 ZŁOTYCH2013-07-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-07-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego7800000,00 ZŁ2013-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-03-30 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-03-30 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-03-30 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-03-30 do dziś
580 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2015-03-30 do dziś
681 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2015-03-30 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-03-30 do dziś
871 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-03-30 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-30 do dziś
1070 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.10.2008 okres 10.01.2007 -31.12.20072008-10-27 do dziś
2data złożenia 08.12.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-12-16 do dziś
3data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-22 do dziś
4data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-01 do dziś
5data złożenia 14.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
6data złożenia 11.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-18 do dziś
7data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
8data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2014 DO 30.11.20152016-06-23 do dziś
9data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.12.2015 DO 31.10.20172018-07-12 do dziś
10data złożenia 12.07.2019 okres OD 31.10.2017 DO 31.10.20182019-07-12 do dziś
11data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.11.2018 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
12data złożenia 28.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.01.2007 -31.12.20072008-10-27 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-12-16 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-07-22 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-08-01 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-04-18 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 30.11.20152016-06-23 do dziś
9OD 01.12.2015 DO 31.10.20172018-07-12 do dziś
10OD 31.10.2017 DO 31.10.20182019-07-12 do dziś
11OD 01.11.2018 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu110.01.2007 -31.12.20072008-10-27 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-12-16 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-07-22 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-08-01 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-04-18 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 30.11.20152016-06-23 do dziś
9OD 01.12.2015 DO 31.10.20172018-07-12 do dziś
10OD 31.10.2017 DO 31.10.20182019-07-12 do dziś
11OD 01.11.2018 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, AKT NOTARIALNY REP. A NR 2195/2021, EMIL GÓŹDŹ NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE , 12.04.20212021-06-16 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDWÓCH LIKWIDATORÓW ŁĄCZNIE2021-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKRASZEWSKI2021-06-16 do dziś
2. ImionaJANUSZ ZBYSŁAW2021-06-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-16 do dziś
21. NazwiskoMC CABE KUDŁA2021-06-16 do dziś
2. ImionaRENATA AOIFE2021-06-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, AKT NOTARIALNY REP. A NR 2195/2021, EMIL GÓŹDŹ NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE , 12.04.20212021-06-16 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów