FIRMA HANDLOWA LASOTA, CITKO SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000275909
Numer REGON: 052127303
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-07
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-09-22
Sygnatura akt[RDF/332106/21/727]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-03-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 052127303 NIP 96616168202007-03-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA LASOTA, CITKO SPÓŁKA JAWNA2007-03-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁOSTOCKI gmina GRÓDEK miejscowość GRÓDEK2007-03-07 do dziś
2. Adresmiejscowość GRÓDEK ulica RZEMIEŚLNICZA nr domu 1 kod pocztowy 16-040 poczta GRÓDEK kraj POLSKA 2010-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.06.2002 R.2007-03-07 do dziś
225.04.2016 R. ZMIENIONO § 5, § 82016-06-09 do dziś
319.09.2018 R. ZMIENIONO § 52018-10-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁ- CENIE2007-03-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 § 4 PRZEKSZTAŁCONO DNIA 16.01.2007 R. FIRMĘ HANDLOWĄ „DOM” SPÓŁKĘ CYWILNĄ A. I M. LASOTA, A. I W. CITKO WSPÓLNICY: - AGNIESZKA LASOTA WPISANA DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NR 66154 PRZEZ URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU - MAREK LASOTA WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NR 64858 PRZEZ URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU - ALINA CITKO WPISANA DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NR 662 PRZEZ WÓJTA GMINY GRÓDEK - WALENTY CITKO WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NR 571 PRZEZ WÓJTA GMINY GRÓDEK2007-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASOTA2007-03-07 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2007-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-03-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2007-03-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2007-03-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-03-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCITKO2007-03-07 do dziś
2. ImionaALINA2007-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-03-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-03-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-03-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-03-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-03-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2007-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASOTA2007-03-07 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2007-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCITKO2007-03-07 do dziś
2. ImionaALINA2007-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-10-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-06-09 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-10-17 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2018-10-17 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-06-09 do dziś
596 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-06-09 do dziś
647 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2018-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.07.2008 okres 2007 ROK2008-07-28 do dziś
2data złożenia 27.04.2009 okres 2008 ROK2009-05-11 do dziś
3data złożenia 11.05.2010 okres 2009 ROK2010-05-14 do dziś
4data złożenia 21.04.2011 okres 2010 ROK2011-04-27 do dziś
5data złożenia 26.04.2012 okres 2011 ROK2012-05-04 do dziś
6data złożenia 30.04.2013 okres 2012 ROK2013-05-09 do dziś
7data złożenia 29.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-08 do dziś
8data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
9data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-17 do dziś
10data złożenia 29.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-12 do dziś
11data złożenia 07.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
12data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
13data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
14data złożenia 22.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12007 ROK2008-07-28 do dziś
22008 ROK2009-05-11 do dziś
32009 ROK2010-05-14 do dziś
42010 ROK2011-04-27 do dziś
52011 ROK2012-05-04 do dziś
62012 ROK2013-05-09 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-08 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-17 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-12 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów