„BUDEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000275883
Numer REGON: 240614590
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-08
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2019-01-12
Sygnatura akt[RDF/943624/19/751]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-03-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. MYSŁOWICE gmina M. MYSŁOWICE miejscowość MYSŁOWICE2007-03-08 do dziś
2. Adresmiejscowość MYSŁOWICE kraj POLSKA 2017-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.02.2007 R. NOTARIUSZ BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 6/4, REP. A NR 1787/20072007-03-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-03-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTABAK2007-03-08 do dziś
2. ImionaDAMIAN SEBASTIAN2007-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.900,00 ZŁ2007-03-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-03-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-03-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄ- DU WIELOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTACJI UPOWAŻ- NIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2007-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTABAK2007-03-08 do dziś
2. ImionaDAMIAN SEBASTIAN2007-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-03-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoTABAK2007-03-08 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2007-03-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-03-08 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2007-03-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 6 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH2007-03-08 do dziś
251 53 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2007-03-08 do dziś
351 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2007-03-08 do dziś
451 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2007-03-08 do dziś
552 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2007-03-08 do dziś
660 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2007-03-08 do dziś
763 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2007-03-08 do dziś
863 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2007-03-08 do dziś
963 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH.2007-03-08 do dziś
1070 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-03-08 do dziś
1170 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-03-08 do dziś
1228 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2007-03-08 do dziś
1370 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE2007-03-08 do dziś
1471 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-03-08 do dziś
1574 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2007-03-08 do dziś
1674 40 Z REKLAMA2007-03-08 do dziś
1774 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2007-03-08 do dziś
1874 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2007-03-08 do dziś
1974 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-03-08 do dziś
2045 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2007-03-08 do dziś
2145 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2007-03-08 do dziś
2245 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2007-03-08 do dziś
2345 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2007-03-08 do dziś
2445 50 Z WYNAJEM SPRZĘ- TU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2007-03-08 do dziś
2551 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2007-03-08 do dziś
2651 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2007-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.04.2008 okres 2007 ROK2008-05-08 do dziś
2data złożenia 30.06.2009 okres 2008 ROK2009-07-30 do dziś
3data złożenia 30.06.2010 okres 2009 ROK2010-07-13 do dziś
4data złożenia 14.07.2011 okres 20102011-08-30 do dziś
5data złożenia 09.07.2012 okres 2011 ROK2012-07-19 do dziś
6data złożenia 12.01.2019 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-01-12 do dziś
7data złożenia 12.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-12 do dziś
8data złożenia 12.01.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-01-12 do dziś
9data złożenia 12.01.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-01-12 do dziś
10data złożenia 12.01.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-12 do dziś
11data złożenia 12.01.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12007 ROK2008-05-08 do dziś
22008 ROK2009-07-30 do dziś
32009 ROK2010-07-13 do dziś
420102011-08-30 do dziś
52011 ROK2012-07-19 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-01-12 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-12 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-01-12 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-01-12 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-12 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12007 ROK2008-05-08 do dziś
22008 ROK2009-07-30 do dziś
32009 ROK2010-07-13 do dziś
420102011-08-30 do dziś
52011 ROK2012-07-19 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-01-12 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-12 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-01-12 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-01-12 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-12 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów