EFRYKAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000275784
Numer REGON: 120438433
Numer NIP: 6772287335
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-08
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2018-04-27
Sygnatura akt[RDF/38300/18/917]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-03-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120438433 NIP 67722873352009-06-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEFRYKAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELECKI gmina KIELCE miejscowość KIELCE2013-04-29 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica PIOTRKOWSKA nr domu 12 nr lokalu 1004 kod pocztowy 25-510 poczta KIELCE kraj POLSKA 2013-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.01.2007 R. - NOTARIUSZ SYLWIA BARUTOWICZ-WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA SYLWIA BARUTOWICZ- WIECZOREK, DARIUSZ KOT NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. BRONOWICKA 19/LU 15, 30-084 KRAKÓW, REP. A NR 555/072007-03-08 do dziś
215.07.2010 R., REP. A NR 8379/2010, NOTARIUSZ SYLWIA BARUTOWICZ-WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA 30-084 KRAKÓW, UL. BRONOWICKA 19/LU 15 I 18, ZMIENIONO: § 2, § 3 I § 6 UMOWY SPÓŁKI2010-11-25 do dziś
305.07.2012 R., REP. A NE 6452/2012, NOTARIUSZ SYLWIA BARUTOWICZ-WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. BRONOWICKA 19/LU 18, 30-084 KRAKÓW - ZMIENIONO: § 3, § 7 UST. 5, § 10 UST. 4, § 18 I § 20 UMOWY SPÓŁKI2012-09-19 do dziś
422.03.2013 R., ASESOR NOTARIALNY WOJCIECH SZKADŁUBOWICZ ZASTĘPCA NOTARIUSZA SYLWII BARUTOWICZ-WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. REP. A NR 3071/2013 ZMIANA § 1-6 ORAZ § 8-20 UMOWY SPÓŁKI SKREŚLENIE W § 7 UST. OD 4 DO 6 ORAZ SKREŚLENIE § 21-23 UMOWY SPÓŁKI2013-04-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-03-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPELCZARSKA BĄK2013-04-29 do dziś
2. ImionaANNA2013-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000,00 ZŁ2014-11-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-11-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2007-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport146000,00 ZŁ2007-03-08 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-03-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuTAK PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM, JAK I WIELOOSOBOWYM, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2013-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPELCZARSKA BĄK2013-04-29 do dziś
2. ImionaANNA2013-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-04-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-04-29 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2013-04-29 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-04-29 do dziś
471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-04-29 do dziś
572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2013-04-29 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-04-29 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-04-29 do dziś
863 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2013-04-29 do dziś
963 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-04-29 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-24 do dziś
2data złożenia 28.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-15 do dziś
3data złożenia 20.10.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-11-25 do dziś
4data złożenia 28.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-16 do dziś
5data złożenia 17.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-19 do dziś
6data złożenia 12.07.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-10-28 do dziś
7data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
8data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
9data złożenia 26.04.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-07-24 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-15 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-11-25 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-08-16 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-09-19 do dziś
6OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-10-28 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072008-07-24 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-15 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-11-25 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-08-16 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-09-19 do dziś
6OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-10-28 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów