SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „RYBKOWO” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000275708
Numer REGON: 092496417
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-02
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-06-07
Sygnatura akt[RDF/296202/21/470]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2007-03-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 092496417 NIP 55423108342007-03-02 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „RYBKOWO” W LIKWIDACJI2019-05-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁ- DZIELNI nr w rejestrze 917 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY2007-03-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSKI gmina KORONOWO miejscowość MĄ- KOWARSKO2007-03-02 do dziś
2. Adresmiejscowość MĄKOWARSKO ulica RYBKOWO nr domu 9 kod pocztowy 86-013 poczta MĄKOWARSKO kraj POLSKA 2007-03-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu106.08.1999 R. 14.12.2006 R. - ZMIENIONO § 42007-03-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy191 33 Z ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH CZŁONKÓW I ICH RODZIN ORAZ POTRZEB GOSPODARCZYCH I KULTURALNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ZAMIESZKIWANIA W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ2007-03-02 do dziś
293 05 Z PROWADZENIE INNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2007-03-02 do dziś
392 31 F PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I OŚWIATOWO - KULTURALNEJ NA RZECZ SWOICHCZŁONKÓW I ICH ŚRODOWISKA2007-03-02 do dziś
470 1 PRZYDZIELANIE CZŁONKOM LOKALI MIESZKALNYCH NA ZASADACH: LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU, WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU2007-03-02 do dziś
570 1 PRZYDZIELANIE CZŁONKOM LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY NA ZASADZIE SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA DO LOKALU UŻYTKOWEGO2007-03-02 do dziś
670 20 Z WYNAJMOWANIE CZŁONKOM LUB INNYM OSOBOM LOKALI UŻYTKOWYCH2007-03-02 do dziś
770 20 Z WYNAJMOWANIE LOKALI MIESZKALNYCH2007-03-02 do dziś
870 12 Z NABYWANIE POTRZEBNYCH TERENÓW NA WŁASNOŚĆ LUB W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2007-03-02 do dziś
945 21 A BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW MIESZKALNYCH, LOKALI UŻYTKOWYCH2007-03-02 do dziś
1070 1 PROWADZENIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKALNYMI I UŻYTKOWYMI ORAZ ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM I DOMAMI PRZYJĘTYMI W ADMINISTRACJĘ, A TAKŻE ŚWIADCZENIE RÓŻNYCH USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW2007-03-02 do dziś
1193 05 Z PROWADZENIE ZAKŁADÓW PRODUKCJI POMOCNICZEJ, REMONTOWO-BUDOWLANYCH I INNYCH2007-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.05.2007 okres 2006 ROK2007-06-25 do dziś
2data złożenia 27.03.2008 okres 2007 ROK2008-06-05 do dziś
3data złożenia 30.03.2009 okres 2008 ROK2009-05-12 do dziś
4data złożenia 01.03.2011 okres 2010 ROK2011-03-08 do dziś
5data złożenia 24.03.2010 okres 2009 ROK2010-03-30 do dziś
6data złożenia 20.03.2012 okres 2011 ROK2012-03-26 do dziś
7data złożenia 21.03.2013 okres 2012 ROK2013-03-27 do dziś
8data złożenia 25.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-08 do dziś
9data złożenia 25.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-14 do dziś
10data złożenia 22.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-27 do dziś
11data złożenia 24.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
12data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
13data złożenia 11.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
14data złożenia 11.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
15data złożenia 11.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
16data złożenia 11.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
17data złożenia 11.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
18data złożenia 11.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
19data złożenia 11.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
20data złożenia 11.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
21data złożenia 11.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
22data złożenia 07.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 ROK2007-06-25 do dziś
22007 ROK2008-06-05 do dziś
32008 ROK2009-05-12 do dziś
42010 ROK2011-03-08 do dziś
52009 ROK2010-03-30 do dziś
62011 ROK2012-03-26 do dziś
72012 ROK2013-03-27 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-08 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-14 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-27 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12006 ROK2007-06-25 do dziś
22007 ROK2008-06-05 do dziś
32008 ROK2009-05-12 do dziś
42010 ROK2011-03-08 do dziś
52009 ROK2010-03-30 do dziś
62011 ROK2012-03-26 do dziś
72012 ROK2013-03-27 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-08 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-14 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-27 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiZ MOCY PRAWA SPÓŁDZIELNIA WESZŁA W STAN LIKWIDACJI, ALBOWIEM ZGODNIE Z ART. 4 USTAWY Z DNIA 20.07.2017R. O ZMIANIE USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH (DZ.U. 2017R., POZ. 1596) WSZYSCY CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI Z DNIEM 09.09.2018R7 - PRZESTALI BYĆ JEJ CZŁONKAMI. BRAK UZUPEŁNIENIA LICZBY CZŁONKÓW DO MINIMALNEGO W CIĄGU ROKU POWODUJE WEJŚCIE SPÓŁDZIELNI W STAN LIKWIDACJI NA PODSTAWIE ART. 113 § 1 PKT 2 ORAZ 113 § 2 PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO, 09.09.20182019-05-07 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMOISTNY2019-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZENDEL2019-05-07 do dziś
2. ImionaWERONIKA ALEKSANDRA2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRĄTCZAK2019-05-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów