GRZEGRZÓŁKA PIJALNIE SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000275311
Numer REGON: 140889433
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-02-27
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2019-09-24
Sygnatura akt[RDF/177145/19/149]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-02-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZEGRZÓŁKA PIJALNIE SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2019-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-02-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-02-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica FLORIAŃSKA nr domu 6 nr lokalu 30D kod pocztowy 03-707 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102 LUTEGO 2007 ROKU2007-02-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-02-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGRZÓŁKA2007-02-27 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2007-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-02-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-02-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-02-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-02-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCZOROWSKI2007-02-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2007-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-02-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-02-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-02-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-02-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-02-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ OBYDWAJ WSPÓLNICY SAMODZIELNIE.2007-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGRZÓŁKA2007-02-27 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2007-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCZOROWSKI2007-02-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2007-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 30 A RESTAURACJE2007-02-27 do dziś
252 63 A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2007-02-27 do dziś
352 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-02-27 do dziś
415 81 PRODUKCJA PIECZYWA I WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH2007-02-27 do dziś
515 84 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2007-02-27 do dziś
622 24 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM DRUKU2007-02-27 do dziś
722 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-02-27 do dziś
860 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2007-02-27 do dziś
960 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2007-02-27 do dziś
1063 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2007-02-27 do dziś
1163 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2007-02-27 do dziś
1255 30 B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE2007-02-27 do dziś
1363 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA2007-02-27 do dziś
1471 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2007-02-27 do dziś
1571 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2007-02-27 do dziś
1674 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2007-02-27 do dziś
1774 40 Z REKLAMA2007-02-27 do dziś
1874 50 REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW2007-02-27 do dziś
1974 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2007-02-27 do dziś
2074 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2007-02-27 do dziś
2174 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2007-02-27 do dziś
2274 86 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2007-02-27 do dziś
2355 40 Z BARY2007-02-27 do dziś
2474 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2007-02-27 do dziś
2574 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-02-27 do dziś
2692 31 E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH2007-02-27 do dziś
2792 32 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2007-02-27 do dziś
2892 31 G ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-02-27 do dziś
2955 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2007-02-27 do dziś
3052 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARSKICH I CUKIERNICZYCH2007-02-27 do dziś
3152 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2007-02-27 do dziś
3252 27 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH, POZOSTAŁA, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2007-02-27 do dziś
3352 48 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2007-02-27 do dziś
3452 62 A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2007-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-06-26 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-06-27 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-06-27 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-27 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-27 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW GRZEGRZÓŁKA PIJALNIE SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 6 MAJA 2019 R.,2019-05-29 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO.2019-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGRZÓŁKA2019-05-29 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2019-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW GRZEGRZÓŁKA PIJALNIE SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 6 MAJA 2019 R.,2019-05-29 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów