SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CHOCIWELANKA”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000275306
Numer REGON: 810621235
Numer NIP: 8541001417
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-12-11
Sygnatura akt[RDF/461503/22/157]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2007-02-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 8106212352007-02-28 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CHOCIWELANKA”2007-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze 2459 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY2007-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-02-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina CHOCIWEL miejscowość STARZYCE2007-02-28 do dziś
2. Adresmiejscowość STARZYCE nr domu 23 kod pocztowy 73-120 poczta CHOCIWEL kraj POLSKA 2007-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.04.1994 UCHWAŁA Z 13.06.2003 R. - - WYKREŚLONO PAR. 6 PKT 5, - ZMIENIONO BRZMIENIE PAR. 12 PKT 3 ORAZ PAR. 152007-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2007-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA - (PEŁ- NOMOCNIK).2007-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJAŁOJDA2010-07-23 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW KAZIMIERZ2010-07-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-07-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2010-07-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-07-23 do dziś
21. NazwiskoGŁĄB2007-02-28 do dziś
2. ImionaHENRYK2007-02-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-02-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2007-02-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2007-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLAŃSKI2007-02-28 do dziś
2. ImionaRYSZARD2007-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRAGON2007-02-28 do dziś
2. ImionaALINA2007-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOPOLSKA2007-02-28 do dziś
2. ImionaWANDA2007-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2020-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.12.2010 okres 2008 R.2010-12-31 do dziś
2data złożenia 30.12.2010 okres 2009 R.2010-12-31 do dziś
3data złożenia 21.02.2017 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-05-12 do dziś
4data złożenia 21.02.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-05-12 do dziś
5data złożenia 21.02.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-05-12 do dziś
6data złożenia 21.02.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-12 do dziś
7data złożenia 21.02.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-12 do dziś
8data złożenia 21.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-12 do dziś
9data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-16 do dziś
10data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
12data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
13data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
14data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
15data złożenia 10.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
16data złożenia 10.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-10 do dziś
17data złożenia 11.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12008 R.2010-12-31 do dziś
22009 R.2010-12-31 do dziś
3OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-05-12 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-05-12 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-05-12 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-12 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-12 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-12 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-16 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12008 R.2010-12-31 do dziś
22009 R.2010-12-31 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-16 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów