„ASTEA FINANCIAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-18 godz. 13:41:33
Numer KRS: 0000275281
Numer REGON: 140892837
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-07
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2018-08-10
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/48726/18/376]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-03-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1408928372010-08-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTEA FINANCIAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-03-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-03-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-03-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SOLEC nr domu 81 B nr lokalu A 60 kod pocztowy 00-382 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.12.2006, EMERYTOWANY NOTARIUSZ HENRYK WOJCIECHOWSKI, Z-CA NOTARIUSZA ANNY ZABOROWSKIEJ-NOWOCIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA, NOTARIUSZ - ANNA ZABOROWSKA-NOWOCIEŃ, UL. MARSZAŁKOWSKA 24/26 LOK.14,00-575 WARSZAWA, REP. A NR 2371/20062007-03-07 do dziś
208.07.2010 R., REPERTORIUM A NR 3900/2010, PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ ZABOROWSKĄ-NOWOCIEŃ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 24/26 LOK.14, § 5 ZMIENIONO W CAŁOŚCI, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2010-08-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-03-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-03-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVANCOLA LLC2007-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały495 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500 ZŁOTYCH2007-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-03-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-03-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA2007-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŻUSZKO2007-03-07 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW WŁODZIMIERZ2007-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-03-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 92 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2010-08-17 do dziś
266 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-08-17 do dziś
366 22 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2010-08-17 do dziś
468 31 POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-08-17 do dziś
568 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-08-17 do dziś
682 11 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-08-17 do dziś
782 91 DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2010-08-17 do dziś
864 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2018-08-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-08-10 do dziś
268 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-10-10 do dziś
2data złożenia 14.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
3data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
4data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-05-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów