BUILDING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000275087
Numer REGON: 200132416
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-02-23
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2017-09-11
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/10205/17/236]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-02-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUILDING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-02-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-02-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat MONIECKI gmina JASIONÓWKA miejscowość CZARNYSTOK2007-02-23 do dziś
2. Adresmiejscowość CZARNYSTOK nr domu 20 kod pocztowy 19-122 poczta JASIONÓWKA kraj POLSKA 2007-02-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.01.2007 R. W KN MARII DARII ROMATOWSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A 180/2007 ZAWIĄ- ZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-02-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-02-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-02-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTULEWICZ2007-02-23 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2007-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH2007-02-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-02-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTULEWICZ2011-09-20 do dziś
2. ImionaWIOLETTA2011-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2011-09-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-09-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-02-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2007-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTULEWICZ2007-02-23 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2007-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-02-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBARTULEWICZ2011-02-09 do dziś
2. ImionaEWELINA2011-02-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-02-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2011-02-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2007-02-23 do dziś
245 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2007-02-23 do dziś
345 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2007-02-23 do dziś
445 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2007-02-23 do dziś
545 24 A BUDOWA PORTÓW MORSKICH2007-02-23 do dziś
645 24 B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2007-02-23 do dziś
745 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2007-02-23 do dziś
845 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2007-02-23 do dziś
945 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2007-02-23 do dziś
1045 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2007-02-23 do dziś
1145 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2007-02-23 do dziś
1245 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2007-02-23 do dziś
1345 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2007-02-23 do dziś
1445 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2007-02-23 do dziś
1545 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH ORAZ RUCHOMYCH SCHODÓW2007-02-23 do dziś
1645 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2007-02-23 do dziś
1745 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2007-02-23 do dziś
1845 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2007-02-23 do dziś
1945 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH2007-02-23 do dziś
2045 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2007-02-23 do dziś
2145 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2007-02-23 do dziś
2245 41 Z TYNKOWANIE2007-02-23 do dziś
2345 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKICH2007-02-23 do dziś
2445 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2007-02-23 do dziś
2545 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2007-02-23 do dziś
2645 43 B SZTUKATORSTWO2007-02-23 do dziś
2745 44 A MALOWANIE2007-02-23 do dziś
2845 44 B SZKLENIE2007-02-23 do dziś
2945 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2007-02-23 do dziś
3065 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2007-02-23 do dziś
3174 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-02-23 do dziś
3245 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH2007-02-23 do dziś
3345 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2007-02-23 do dziś
3445 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2007-02-23 do dziś
3545 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2007-02-23 do dziś
3645 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2007-02-23 do dziś
3745 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2007-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.07.2009 okres 2008 ROK2009-08-11 do dziś
2data złożenia 10.12.2010 okres 2009 ROK2010-12-16 do dziś
3data złożenia 26.08.2011 okres 2010 ROK2011-09-20 do dziś
4data złożenia 03.10.2012 okres 2011 ROK2012-10-09 do dziś
5data złożenia 21.05.2013 okres 2012 ROK2013-05-24 do dziś
6data złożenia 04.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
7data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
8data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
9data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12008 ROK2009-08-11 do dziś
22009 ROK2010-12-16 do dziś
32010 ROK2011-09-20 do dziś
42011 ROK2012-10-09 do dziś
52012 ROK2013-05-24 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12008 ROK2009-08-11 do dziś
22009 ROK2010-12-16 do dziś
32010 ROK2011-09-20 do dziś
42011 ROK2012-10-09 do dziś
52012 ROK2013-05-24 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów