INTEGRA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000274834
Numer REGON: 320336324
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-02-27
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2008-11-06
Sygnatura akt[SZ.XVII NS-REJ.KRS/12091/8/463]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-02-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 320336324 NIP 85225041172008-11-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRA INVEST SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-02-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-02-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2007-02-27 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica TKACKA nr lokalu 28 kod pocztowy 70-556 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2008-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.02.2007 R. SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO PIOTRA DĄBROWSKIEGO, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA DOROTY PESZKO W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE, REPERTORIUM A NR 1078/2007.2007-02-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-02-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-02-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOGDENSBURG LIMITED (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)2008-11-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2008-11-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-11-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-02-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA)2007-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDIJKSTRA2008-11-06 do dziś
2. ImionaPETER GERBEN2008-11-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-11-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2007-02-27 do dziś
216 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2007-02-27 do dziś
317 WŁÓKIENNICTWO2007-02-27 do dziś
417 30 Z WYKOŃCZANIE MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH2007-02-27 do dziś
517 72 Z PRODUKCJA ODZIEŻY DZIANEJ2007-02-27 do dziś
618 22 A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻ- CZYZN I CHŁOPCÓW, POZOSTAŁA2007-02-27 do dziś
718 PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH2007-02-27 do dziś
819 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2007-02-27 do dziś
920 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI), WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2007-02-27 do dziś
1021 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU2007-02-27 do dziś
1122 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2007-02-27 do dziś
1202 LEŚNICTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2007-02-27 do dziś
1323 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH2007-02-27 do dziś
1424 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH2007-02-27 do dziś
1525 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH2007-02-27 do dziś
1626 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2007-02-27 do dziś
1727 PRODUKCJA METALI2007-02-27 do dziś
1828 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2007-02-27 do dziś
1929 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-02-27 do dziś
2030 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW2007-02-27 do dziś
2131 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-02-27 do dziś
2232 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2007-02-27 do dziś
2305 RYBACTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2007-02-27 do dziś
2433 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW2007-02-27 do dziś
2534 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP2007-02-27 do dziś
2635 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2007-02-27 do dziś
2736 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-02-27 do dziś
2837 PRZETWARZANIE ODPADÓW2007-02-27 do dziś
2940 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ2007-02-27 do dziś
3041 POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY2007-02-27 do dziś
3145 BUDOWNICTWO2007-02-27 do dziś
3250 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-02-27 do dziś
3351 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI,2007-02-27 do dziś
3410 GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO (LIGNITU); WYDOBYWANIE TORFU2007-02-27 do dziś
3552 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-02-27 do dziś
3655 HOTELE I RESTAURACJE2007-02-27 do dziś
3760 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2007-02-27 do dziś
3861 TRANSPORT WODNY2007-02-27 do dziś
3962 TRANSPORT LOTNICZY2007-02-27 do dziś
4063 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2007-02-27 do dziś
4170 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2007-02-27 do dziś
4271 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-02-27 do dziś
4372 INFORMATYKA2007-02-27 do dziś
4473 DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO- -ROZWOJOWA2007-02-27 do dziś
4511 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2007-02-27 do dziś
4674 DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA2007-02-27 do dziś
4790 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI,2007-02-27 do dziś
4892 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2007-02-27 do dziś
4993 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA2007-02-27 do dziś
5064 TELEKOMUNIKACJA2007-02-27 do dziś
5112 GÓRNICTWO RUD URANU I TORU2007-02-27 do dziś
5213 GÓRNICTWO RUD METALI2007-02-27 do dziś
5314 POZOSTAŁE GÓRNICTWO2007-02-27 do dziś
5415 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2007-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów