„ARTART.PL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000274826
Numer REGON: 140891772
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-02-22
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-09-16
Sygnatura akt[RDF/330177/21/548]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-02-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTART. PL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-02-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-02-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-11-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PAŃSKA nr domu 98 nr lokalu 101 kod pocztowy 00-837 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-08-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejARTART.PL.SPOLKA@GMAIL.PL2018-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107-12-2006 R., TOMASZ BĄBKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM: A NR -5573/20062007-02-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-02-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-02-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2018-11-30 do dziś
2. ImionaBARBARA JANINA2018-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2018-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-11-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-02-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2007-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2018-06-06 do dziś
2. ImionaBARBARA JANINA2018-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-06-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2018-11-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2018-11-30 do dziś
256 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2018-11-30 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2018-11-30 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-11-30 do dziś
547 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-11-30 do dziś
647 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-11-30 do dziś
747 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-11-30 do dziś
847 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-11-30 do dziś
947 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2018-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-18 do dziś
2data złożenia 15.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
3data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-24 do dziś
4data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
5data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
6data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-08 do dziś
7data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
8data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-11 do dziś
9data złożenia 31.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-31 do dziś
10data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
11data złożenia 16.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-08-18 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-09-24 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-08 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-11 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-31 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 -31.12.20092010-08-18 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-09-24 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-08 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-11 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-31 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów