TAMPO PROFI BONISŁAWSKA, WIECZOREK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000274653
Numer REGON: 011238061
Numer NIP: 5221024958
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-02-19
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2024-03-05
Sygnatura akt[RDF/583520/24/58]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-02-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 011238061 NIP 52210249582007-02-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMPO PROFI BONISŁAWSKA, WIECZOREK SPÓŁKA JAWNA2019-05-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-02-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-02-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica BIAŁOŁĘCKA nr domu 140 kod pocztowy 03-253 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI DNIA 10.01.2007 R. 12.01.2007, ZMIANA § 10, 16, 192007-02-19 do dziś
227.04.2009 R.2011-05-27 do dziś
320 CZERWCA 2014 R. - ZMIANA § 7 I 16; 23 KWIETNIA 2019 R. - ZMIANA § 2.2019-05-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-02-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2007-02-19 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ DNIA 10.01.2007 R. BRONISŁAWSKI TOMASZ - WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ URZĄD M.ST. WARSZAWY, DZIELNICY BIAŁOŁĘKA POD NUMEREM BZ-D-II-6412-1501-06 WIECZOREK PIOTR - WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ URZĄD M.ST. WARSZAWY, DZIELNICY WŁOCHY POD NUMEREM BZ-D-XVI-6412-1006-062007-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2007-02-19 do dziś
2. ImionaPIOTR MICHAŁ2007-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-02-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-02-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-02-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-02-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONISŁAWSKA2019-05-16 do dziś
2. ImionaTATIANA2019-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-05-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-02-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2007-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONISŁAWSKA2019-05-16 do dziś
2. ImionaTATIANA2019-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2007-02-19 do dziś
2. ImionaPIOTR MICHAŁ2007-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN2011-05-27 do dziś
247 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2019-05-16 do dziś
222 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2019-05-16 do dziś
332 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2019-05-16 do dziś
433 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2019-05-16 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2019-05-16 do dziś
671 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-05-16 do dziś
785 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2019-05-16 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-14 do dziś
2data złożenia 27.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-15 do dziś
3data złożenia 14.04.2010 okres 01.2009 -12.20092010-04-28 do dziś
4data złożenia 31.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-14 do dziś
5data złożenia 25.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-14 do dziś
6data złożenia 29.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-14 do dziś
7data złożenia 04.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
8data złożenia 28.03.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-28 do dziś
9data złożenia 28.03.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-03-28 do dziś
10data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-02 do dziś
11data złożenia 03.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-03 do dziś
12data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
13data złożenia 04.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-04 do dziś
14data złożenia 07.07.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-07 do dziś
15data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-04-14 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-04-15 do dziś
301.2009 -12.20092010-04-28 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-04-14 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-05-14 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-06-14 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-28 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-03-28 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-02 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-03 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202024-03-05 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212024-03-05 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-03-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów