APTEKI ŚWIETLIKOWSKICH SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000274619
Numer REGON: 191582838
Numer NIP: 5861969917
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-02-20
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2023-04-28
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/6867/23/978]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-02-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKI ŚWIETLIKOWSKICH SPÓŁKA JAWNA2007-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-02-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2007-02-20 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica KORZENNA nr domu 19 kod pocztowy 81-587 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2007-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11 LUTEGO 2007 ROKU2007-02-20 do dziś
228.02.2011 R. ZMIANA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2011-05-02 do dziś
310.07.2018, ZMIANA PAR. 8, PAR. 16 UMOWY2018-10-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-02-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁ- CENIE2007-02-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePOWSTANIE W WYNIKU DOBROWOLNEGO PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W JAWNĄ NA MOCY ART. 26 PAR. 4 KSH. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ DZIAŁAJĄCEJ POD NAZWĄ „APTEKA MORSKA SPÓŁKA CYWILNA MGR JOLANTA ŚWIETLIKOWSKA” WPISANEJ DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA GDYNI POD NUMEREM: 53168 PODJĘLI JEDNOMYŚLNĄ UCHWAŁĘ DNIA 30 STYCZNIA ‘07 O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W JAWNĄ, WSPÓLNICY WPISANI SĄ DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NUMERAMI: JOLANTA ŚWIETLIKOWSKA: 53167, GRZEGORZ ŚWIETLIKOWSKI: 53168, RADOSŁAW ŚWIETLIKOWSKI: 69564.2007-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIETLIKOWSKA2007-02-20 do dziś
2. ImionaJOLANTA BARBARA2007-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-11-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-11-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-02-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIETLIKOWSKI2007-02-20 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW PIOTR2007-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-11-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-11-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-02-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-02-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2007-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIETLIKOWSKA2007-02-20 do dziś
2. ImionaJOLANTA BARBARA2007-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIETLIKOWSKI2007-02-20 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW PIOTR2007-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŚWIETLIKOWSKI2018-10-18 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ BARTŁOMIEJ2018-10-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-18 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2018-10-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2011-05-02 do dziś
247 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-05-02 do dziś
347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-05-02 do dziś
447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-05-02 do dziś
547 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-05-02 do dziś
673 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2011-05-02 do dziś
773 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2011-05-02 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-05-02 do dziś
947 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2011-05-02 do dziś
1047 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20182019-02-13 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-23 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-23 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-28 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów