EMPIRE J.B. GACA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000274348
Numer REGON: 100317797
Numer NIP: 7272694730
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-02-15
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-06-01
Sygnatura akt[RDF/384903/22/699]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-02-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 100317797 NIP 72726947302008-02-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPIRE J.B. GACA SPÓŁKA JAWNA2007-02-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-02-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2007-02-15 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica GDAŃSKA nr domu 18 kod pocztowy 90 -707 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2007-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuEMPIRE J.B. GACA SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W ŁODZI2018-02-12 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2018-02-12 do dziś
3. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. LEGIONÓW nr domu 46 nr lokalu 3U kod pocztowy 90-702 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2018-02-12 do dziś
21. Firma oddziałuEMPIRE J.B. GACA SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ II W ŁODZI2019-06-06 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2019-06-06 do dziś
3. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ANDRZEJA STRUGA nr domu 44 nr lokalu 2U kod pocztowy 90-501 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2019-06-06 do dziś
31. Firma oddziałuEMPIRE J.B. GACA SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ IV W ŁODZI2020-08-19 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2020-08-19 do dziś
3. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. GÓRNA nr domu 27 kod pocztowy 91-080 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2020-08-19 do dziś
41. Firma oddziałuEMPIRE J.B. GACA SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ III W ŁODZI2020-08-19 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2020-08-19 do dziś
3. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ŁAGIEWNICKA nr domu 16 kod pocztowy 91-445 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2020-08-19 do dziś
51. Firma oddziałuEMPIRE J.B. GACA SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ V W ŁODZI2020-08-19 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2020-08-19 do dziś
3. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. RYBNA nr domu 9 kod pocztowy 91-055 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2020-08-19 do dziś
61. Firma oddziałuEMPIRE J.B. GACA SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ VI W ŁODZI2021-06-21 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2021-06-21 do dziś
3. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. LEGIONÓW nr domu 46 nr lokalu 1U kod pocztowy 90-702 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2021-06-21 do dziś
71. Firma oddziałuEMPIRE J.B. GACA SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ VII W ŁODZI2021-06-21 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2021-06-21 do dziś
3. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. LEGIONÓW nr domu 46 nr lokalu 2U kod pocztowy 90-702 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2021-06-21 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11 LUTEGO 2007 ROKU2007-02-15 do dziś
216.04.2007 R -ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI 06.02.2008 R -ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI2008-02-19 do dziś
31 CZERWCA 2017 R. ZMIENIONO § 4.2018-03-08 do dziś
415 CZERWCA 2020 ROKU ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI2020-08-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-02-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGACA2007-02-15 do dziś
2. ImionaBLANKA KATARZYNA2007-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2007-02-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-02-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGACA2020-11-09 do dziś
2. ImionaNIKODEM MAKSYMILIAN2020-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-11-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-02-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2007-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGACA2020-11-09 do dziś
2. ImionaNIKODEM MAKSYMILIAN2020-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGACA2007-02-15 do dziś
2. ImionaBLANKA KATARZYNA2007-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-02-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2018-02-12 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2018-02-12 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-02-12 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-02-12 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-02-12 do dziś
647 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-02-12 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-02-12 do dziś
896 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2018-03-08 do dziś
996 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2018-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 15.02.2007 DO 31.12.20072019-08-27 do dziś
2OD 01.01.2008 DO 31.12.20082019-08-27 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092019-08-27 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102019-08-27 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-08-27 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-08-27 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-08-27 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-08-27 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-27 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-27 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-05 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów