DAVINCI MEDICAL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000274211
Numer REGON: 140927984
Numer NIP: 5252389299
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-05-01
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/12176/22/911]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-02-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140927984 NIP 52523892992011-03-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDAVINCI MEDICAL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-02-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW2007-05-30 do dziś
2. Adresmiejscowość PRUSZKÓW kraj POLSKA 2022-05-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO W DNIU 8 STYCZNIA 2007 R. PRZED NOTARIUSZEM SYLWIĄ KUBICKĄ, PROWADZĄCĄ „KANCELARIĘ NOTARIALNĄ - NOTARIUSZ SYLWIA KUBICKA” PRZY AL. RÓŻ NR 7 M. 9, W WARSZAWIE (00-556), REP. 280/2007.2007-02-13 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.03.2007 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ AGNIESZKĘ KACPRZYCKĄ PISAREK PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, (REP. A NR 1244/2007) DODAJE SIĘ § 4 UST. 4, ZMIENIA SIĘ: § 1 UST. 3, § 7 UST. 6.2007-05-30 do dziś
316.01.2008 REP. A NR 77/2008 NOTARIUSZ PAWEŁ KITA W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ULICY POLNEJ 24/8 WYKREŚLENIE: UST. 3, 4 W PAR. 4 UMOWY SPÓŁKI ZMIANA: UST. 2 W PAR. 9, UST. 1 W PAR. 10, UST. 5 W PAR. 10 UMOWY SPÓŁKI SKREŚLENIE: UST. 1 W PAR. 13 UMOWY SPÓŁKI 04.02.2008 REP. A NR 180/2008 NOTARIUSZ PAWEŁ KITA W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ULICY POLNEJ 24/8 ZMIANA: PAR. 4 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI DODANIE: UST. 3, 4, 5 W PAR. 4 UMOWY SPÓŁKI2008-03-03 do dziś
404.02.2014, REPERTORIUM A NR 372/2014, NOTARIUSZ PAWET KITA, KANCELARIA NOTARIALNA PAWET KITA W WARSZAWIE - ZMIANA PAR. 1 UST. 2 ZMIANA PAR. 3 UST. 1 TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. 19.02.2014, REPERTORIUM A NR 459/2014, NOTARIUSZ PAWEŁ KITA, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ KITA W WARSZAWIE - ZMIANA PAR. 5 USUNIĘTY PAR. 6 ZMIANA PAR. 13 TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. 03.04.2014 REPERTORIUM A NR 1190/2014, NOTARIUSZ PAWEŁ KITA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ KITA - ZMIANA PAR. 3 UST. 1 TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2014-04-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-02-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKOWSKI2007-02-13 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW JAKUB2007-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały479 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 239.500 PLN2014-04-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-03-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLUCZYŃSKI2008-03-03 do dziś
2. ImionaMAREK2008-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały650 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 325.000 PLN2014-04-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-03-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKOWSKA2010-02-05 do dziś
2. ImionaHANNA2010-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały171 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 85.500 ZŁ2011-08-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-02-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego650000,00 ZŁ2008-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1400000,00 ZŁ2008-03-03 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-02-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2008-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKI2016-10-12 do dziś
2. ImionaPIOTR STANISŁAW2016-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKLUCZYŃSKI2017-10-02 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2017-10-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-10-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2014-04-15 do dziś
246 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2014-04-15 do dziś
347 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-15 do dziś
447 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-15 do dziś
562 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-04-15 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-04-15 do dziś
764 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-04-15 do dziś
872 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2014-04-15 do dziś
932 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2017-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2008 okres 20072008-07-10 do dziś
2data złożenia 22.07.2011 okres 2010 ROK2011-08-25 do dziś
3data złożenia 17.12.2013 okres 2011 ROK2013-12-23 do dziś
4data złożenia 17.12.2013 okres 2012 ROK2013-12-23 do dziś
5data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
6data złożenia 17.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
7data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120072008-07-10 do dziś
22010 ROK2011-08-25 do dziś
32011 ROK2013-12-23 do dziś
42012 ROK2013-12-23 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120072008-07-10 do dziś
22010 ROK2011-08-25 do dziś
32011 ROK2013-12-23 do dziś
42012 ROK2013-12-23 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów