SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000273996
Numer REGON: 140867762
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-02-09
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2017-08-28
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/60924/17/219]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-02-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-09-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-02-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-06-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŁODYGOWA nr domu 26 kod pocztowy 03-687 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI Z DN. 25.01.2007 ROKU - NOTARIUSZ PAWEŁ ORŁOWSKI, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 180/2007;2007-02-09 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 LIPCA 2010 R., SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM PAWŁEM ORŁOWSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ M.BIWEJNIS & P.ORŁOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA S.C. W WARSZAWIE, UL. CHŁODNA 15, REPERTORIUM A NR 7136/2010. ZMIANA: § 1, § 2, § 6 UST. 1.2010-09-07 do dziś
316.09.2016, NOTARIUSZ MACIEJ BIWEJNIS W WARSZAWIE, REP. A NR 7437/2016 ZMIANA § 3 I § 6 UMOWY SPÓŁKI2016-10-11 do dziś
401.06.2017 R. REPERTORIUM A NR 4796/2017 KAROLINA KUŹNIAR, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ NA ZASADACH SPÓŁKI CYWILNEJ Z NOTARIUSZEM MARCINEM SOLANOWSKIM W WARSZAWIE PRZY UL. KASPROWICZA 68 LOK. 85. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE JEJ DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU ORAZ UCHWALENIE W CAŁOŚCI NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI.2017-06-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-02-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-02-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRENOVA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3664279012017-06-22 do dziś
4. Numer KRS0000660314 2017-06-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2017-06-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-06-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-02-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: A) W RAZIE USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE B) W RAZIE USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACHNIK2017-06-22 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIA2017-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-06-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-10-11 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2016-10-11 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-10-11 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2016-10-11 do dziś
564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2016-10-11 do dziś
671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2016-10-11 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-06-22 do dziś
864 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-06-22 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.09.2008 okres 25.01.2007 -31.12.20072008-09-25 do dziś
2data złożenia 16.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-30 do dziś
3data złożenia 15.10.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-20 do dziś
4data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
5data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
6data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-07 do dziś
7data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
8data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
9data złożenia 21.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
10data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego125.01.2007 -31.12.20072008-09-25 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-09-30 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-10-20 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-10-07 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu125.01.2007 -31.12.20072008-09-25 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-09-30 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-10-20 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-10-07 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów