BONA - MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000273910
Numer REGON: 120432152
Numer NIP: 9452076644
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-02-12
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-10-28
Sygnatura akt[RDF/359317/21/79]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-02-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120432152 NIP 94520766442009-08-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONA - MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-02-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2007-02-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica WYBICKIEGO nr domu 19 kod pocztowy 31-261 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2007-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.12.2006 KANCELARIA NOTARIALNA, NOTARIUSZ MARTA PASTERNAK, KRAKÓW RYNEK GŁÓWNY 6 NUMER REPERTORIUM A 8403/20062007-02-12 do dziś
225.06.2009 R. REP. A NR 8/2009; NOTARIUSZ PAWEŁ WIATER, KANC.NOTARIALNA W KRAKOWIE UL. STAROWIŚLNA 83/5 ZMIANA § 8, § 13, § 20 UST. 1, § 21 UST. 22009-08-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-02-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-02-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLOCH BAKOŃSKA2007-02-12 do dziś
2. ImionaLIDIA ALEKSANDRA2007-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2007-02-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-02-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAKOŃSKI2007-02-12 do dziś
2. ImionaTOMASZ WŁODZIMIERZ2007-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2007-02-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-02-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2007-02-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.2009-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAKOŃSKI2007-02-12 do dziś
2. ImionaTOMASZ WŁODZIMIERZ2007-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-08-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLOCH BAKOŃSKA2009-08-07 do dziś
2. ImionaLIDIA ALEKSANDRA2009-08-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-08-07 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2009-08-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 2 PRAKTYKA LEKARSKA2009-08-07 do dziś
286 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ2009-08-07 do dziś
387 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2009-08-07 do dziś
487 20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI2009-08-07 do dziś
587 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2009-08-07 do dziś
688 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2009-08-07 do dziś
747 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-08-07 do dziś
858 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-08-07 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-08-07 do dziś
1086 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2020-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.03.2008 okres 2007 ROK2008-04-22 do dziś
2data złożenia 30.03.2009 okres 2008 ROK2009-04-02 do dziś
3data złożenia 29.03.2010 okres 20092010-04-08 do dziś
4data złożenia 28.03.2011 okres 20102011-03-30 do dziś
5data złożenia 26.03.2012 okres 20112012-04-27 do dziś
6data złożenia 26.03.2013 okres 20122013-04-10 do dziś
7data złożenia 25.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
8data złożenia 22.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-06 do dziś
9data złożenia 28.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
10data złożenia 05.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-07 do dziś
11data złożenia 24.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
12data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192007-02-12 do dziś
13data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
14data złożenia 28.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12007 ROK2008-04-22 do dziś
22008 ROK2009-04-02 do dziś
320092010-04-08 do dziś
420102011-03-30 do dziś
520112012-04-27 do dziś
620122013-04-10 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-06 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-07 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192007-02-12 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12007 ROK2008-04-22 do dziś
22008 ROK2009-04-02 do dziś
320092010-04-08 do dziś
420102011-03-30 do dziś
520112012-04-27 do dziś
620122013-04-10 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-06 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-07 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów