ASTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-20 godz. 15:33:50
Numer KRS: 0000273780
Numer REGON: 240485081
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-02-12
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-02-07
Sygnatura akt[RDF/188227/20/117]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-02-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 240485081 NIP 63125058942008-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-02-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2007-02-12 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica PLEBISCYTOWA nr domu 1 nr lokalu 405 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2007-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki16.10.2006 R. - NOTARIUSZ JUSTYNA DREWKO, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 8513/20062007-02-12 do dziś
222.11.2007 R., NOTARIUSZ JUSTYNA DREWKO, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 11260/2007 ZMIENIONO: PAR. 6 UST. 2 DODANO: PAR. 15 PKT 3; PAR. 18”2008-06-26 do dziś
313.02.2014 R. - REP. „A” NR 1458/2014, NOTARIUSZ JOANNA WARZECHA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH - ZMIANA: § 6.2; § 92014-09-26 do dziś
417.09.2018 R., NOTARIUSZ JOANNA WARZECHA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 8506/2018 - ZMIENIONO: §6 UST.2, §15, TYTYŁ ROZDZIAŁU IV; - SKREŚLONO §18’2018-12-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-02-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-02-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSURDEL2007-02-12 do dziś
2. ImionaPIOTR JERZY2007-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały59 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 59.000, 00; -ZŁ2013-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-02-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2007-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 ZŁ2007-02-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-02-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SKŁĄDA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA. CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA.2007-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSURDEL2007-02-12 do dziś
2. ImionaPIOTR JERZY2007-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-02-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2014-09-26 do dziś
258 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2014-09-26 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-09-26 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2018-12-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2018-12-03 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2018-12-03 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-12-03 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2018-12-03 do dziś
510 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2018-12-03 do dziś
647 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.04.2008 okres 06.10.2006 -31.12.20072008-06-26 do dziś
2data złożenia 11.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-20 do dziś
3data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-27 do dziś
4data złożenia 09.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-28 do dziś
5data złożenia 08.08.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-10-31 do dziś
6data złożenia 08.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-31 do dziś
7data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
8data złożenia 16.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
9data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-13 do dziś
10data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-27 do dziś
11data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
12data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
13data złożenia 07.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego106.10.2006 -31.12.20072008-06-26 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-05-20 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-09-27 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-09-28 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112013-10-31 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-10-31 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-13 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-27 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu106.10.2006 -31.12.20072008-06-26 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-05-20 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-09-27 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-09-28 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112013-10-31 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-10-31 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów