„DNIEPR-EXPRES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000273626
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-02-07
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2017-03-17
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/5754/17/293]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-02-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DNIEPR-EXPRES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-02-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFIŃSKI gmina CEDYNIA miejscowość LUBIECHÓW GÓRNY2007-02-07 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBIECHÓW GÓRNY nr domu 19 kod pocztowy 74-520 poczta CEDYNIA kraj POLSKA 2007-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 SIERPNIA 2006 R. SPORZĄDZONY PRZEZ EMERYTOWANEGO NOTARIUSZA IRENĘ PILECKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ IZABELI BEATY NAJMRODZKIEJ MŁODOJEWSKIEJ W SZCZECINIE, REP. A NR 4011/20062007-02-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-02-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-02-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOLENDA2007-02-07 do dziś
2. ImionaJANUSZ MIECZYSŁAW2007-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40 000,00 ZŁ2007-02-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-02-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLINA2007-02-07 do dziś
2. ImionaNATALIYA2007-02-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10 000,00 ZŁ2007-02-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-02-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-02-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM - REPREZENTACJA ŁĄCZNA.2007-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 1 UPRAWY ROLNE; OGRODNICTWO, WŁĄCZAJĄC WARZYWNICTWO2007-02-07 do dziś
224 1 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW2007-02-07 do dziś
324 4 PRODUKCJA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2007-02-07 do dziś
450 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2007-02-07 do dziś
551 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2007-02-07 do dziś
651 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2007-02-07 do dziś
751 55 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2007-02-07 do dziś
851 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2007-02-07 do dziś
952 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2007-02-07 do dziś
1055 1 HOTELE2007-02-07 do dziś
1155 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, POZOSTAŁE2007-02-07 do dziś
1201 11 C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2007-02-07 do dziś
1360 1 TRANSPORT KOLEJOWY2007-02-07 do dziś
1460 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2007-02-07 do dziś
1561 10 A TRANSPORT MORSKI2007-02-07 do dziś
1661 10 B TRANSPORT WODNY PRZYBRZEŻNY2007-02-07 do dziś
1761 20 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY2007-02-07 do dziś
1863 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2007-02-07 do dziś
1963 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2007-02-07 do dziś
2063 40 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2007-02-07 do dziś
2163 40 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2007-02-07 do dziś
2263 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH.2007-02-07 do dziś
2301 4 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ; ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI2007-02-07 do dziś
2470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-02-07 do dziś
2573 10 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2007-02-07 do dziś
2680 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2007-02-07 do dziś
2702 0 LEŚNICTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2007-02-07 do dziś
2815 3 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW2007-02-07 do dziś
2915 4 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO2007-02-07 do dziś
3015 6 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH2007-02-07 do dziś
3115 7 PRODUKCJA GOTOWYCH PASZ DLA ZWIERZĄT2007-02-07 do dziś
3215 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2007-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów