WARSAW BRICKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000273373
Numer REGON: 140880343
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-02-01
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-08-11
Sygnatura akt[RDF/232223/20/334]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-02-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWARSAW BRICKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-02-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-08-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TARGOWA nr domu 76 nr lokalu 43 kod pocztowy 03-448 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116 STYCZNIA 2007 R., NOTARIUSZ ANNA MALINOWSKA W WARSZAWIE, REP. A NR 342/20072007-02-01 do dziś
230.09.2014 R., REP. A NR 9544/2014, MAREK PIWKO ZASTĘPCA NOTARIALNY, ZASTĘPCY MAGDALENY KOROBOWICZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA STATUTU: § 2, § 4, § 5 UST. 32014-11-05 do dziś
307.10.2019 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY MARKA PIWKO, ZASTĘPCA MAGDALENY KOROBOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 12779/2019, ZMIANA § 22019-10-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-02-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-02-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWALEC2007-02-01 do dziś
2. ImionaANDRZEJ RAHMAN2007-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2007-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-02-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWALEC2007-02-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ALEKSANDER2007-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2007-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-02-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-02-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄ- DU JEDNOOSOBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄ- DU ŁĄCZNIE, BĄDŹ TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄ- DU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2007-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWALEC2007-02-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ALEKSANDER2007-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-11-05 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2014-11-05 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-11-05 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2014-11-05 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-11-05 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-11-05 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-11-05 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-11-05 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-11-05 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-29 do dziś
2data złożenia 21.08.2014 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-10-10 do dziś
3data złożenia 21.08.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-10-10 do dziś
4data złożenia 21.08.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-10-10 do dziś
5data złożenia 21.08.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-10-10 do dziś
6data złożenia 21.08.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-10 do dziś
7data złożenia 21.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
8data złożenia 16.01.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-02-06 do dziś
9data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-28 do dziś
10data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
11data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-27 do dziś
12data złożenia 02.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-02 do dziś
13data złożenia 11.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-07-29 do dziś
2OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-10-10 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-10-10 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-10-10 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-10-10 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-10 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-02-06 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-28 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-27 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-02 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072008-07-29 do dziś
2OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-10-10 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-10-10 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-10-10 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-10-10 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-10 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-02-06 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-28 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-02 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów