AQUAFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000273350
Numer REGON: 300457227
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-02-08
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2019-09-03
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/22339/19/59]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-02-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUAFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-02-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ miejscowość GARBY2007-02-08 do dziś
2. Adresmiejscowość GARBY ulica ŁOZINOWA nr domu 25 kod pocztowy 62-020 poczta SWARZĘDZ kraj POLSKA 2007-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116-11-2006 REP. A NR 7690/2006 NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA UL. MICKIEWICZA 18/3, 60-834 POZNAŃ2007-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-02-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYŻAK2007-02-08 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW RAJMUND2007-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000,00 ZŁ2007-02-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-02-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIELNIK2007-02-08 do dziś
2. ImionaMAREK2007-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000,00 ZŁ2007-02-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-02-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA2019-09-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 29 Z WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2019-09-03 do dziś
243 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2019-09-03 do dziś
343 99 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2019-09-03 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-09-03 do dziś
542 11 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DROGOWYCH2019-09-03 do dziś
643 99 Z WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH2019-09-03 do dziś
741 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-09-03 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-09-03 do dziś
968 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-06 do dziś
2data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-25 do dziś
3data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-04 do dziś
4data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
5data złożenia 01.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-06 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-25 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-04 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-06 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-25 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-04 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY REP. A NUMER 9401/2018, NOTARIUSZ LIDIA MIKOŁAJEWSKA-BOMBA, UL. TYSIĄCLECIA 1/3, 62-020 SWARZĘDZ, 26.11.20182019-09-03 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2019-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoTRACZYK2019-09-03 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2019-09-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY REP. A NUMER 9401/2018, NOTARIUSZ LIDIA MIKOŁAJEWSKA-BOMBA, UL. TYSIĄCLECIA 1/3, 62-020 SWARZĘDZ, 26.11.20182019-09-03 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów