LABORATORIUM DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ GEN. MED J. ŚWIERCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000273254
Numer REGON: 300512430
Numer NIP: 7822382267
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-02-12
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2024-05-09
Sygnatura akt[RDF/601381/24/172]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-02-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ GEN. MED J. ŚWIERCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA2007-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-02-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2007-02-12 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica ŚW.MARCIN nr domu 49 kod pocztowy 61-806 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2009-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1DATA ZAWARCIA UMOWY 20.12.2006 R. (ZŁOŻONA W SĄDZIE REJESTROWYM W DNIU 23 STYCZNIA 2007 R.)2007-02-12 do dziś
201.07.2009, ZMIENIONO: § 5.2009-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-02-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRZEJCZAK2007-02-12 do dziś
2. ImionaKATARZYNA KAROLINA2007-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2007-02-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-02-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUCZAK2007-02-12 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2007-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2007-02-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-02-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERCZYŃSKI2007-02-12 do dziś
2. ImionaJAKUB KRZYSZTOF2007-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2007-02-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-02-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-02-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2007-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRZEJCZAK2007-02-12 do dziś
2. ImionaKATARZYNA KAROLINA2007-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUCZAK2007-02-12 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2007-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERCZYŃSKI2007-02-12 do dziś
2. ImionaJAKUB KRZYSZTOF2007-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2009-09-03 do dziś
201 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2009-09-03 do dziś
321 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2009-09-03 do dziś
421 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2009-09-03 do dziś
526 60 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO2009-09-03 do dziś
647 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-03 do dziś
747 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-03 do dziś
858 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2009-09-03 do dziś
958 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2009-09-03 do dziś
1063 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-09-03 do dziś
1168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-09-03 do dziś
1268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-09-03 do dziś
1371 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2009-09-03 do dziś
1471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-09-03 do dziś
1572 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2009-09-03 do dziś
1672 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2009-09-03 do dziś
1773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-09-03 do dziś
1874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-09-03 do dziś
1977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-09-03 do dziś
2085 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-09-03 do dziś
2186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-06-28 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-09 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-10 do dziś
6OD 01.02.2020 DO 31.12.20202021-02-10 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.01.20202021-02-11 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-19 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-19 do dziś
10OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów