SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOMICYL” W WARSZAWIE W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000273060
Numer REGON: 140868419
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2017-02-10
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/3923/17/989]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2007-01-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1408684192011-09-28 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOMICYL” W WARSZAWIE W LIKWIDACJI2012-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-01-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MAŁEJ ŁĄKI nr domu 17 nr lokalu 23 kod pocztowy 02-793 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu16 STYCZNIA 2007 R.2007-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2007-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2007-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIARSKI2007-01-31 do dziś
2. ImionaADAM SEBASTIAN2007-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁACHOWSKI2007-01-31 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2007-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSOWSKI2007-01-31 do dziś
2. ImionaJANUSZ ZBIGNIEW2007-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2007-01-31 do dziś
270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-01-31 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-01-31 do dziś
470 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI.2007-01-31 do dziś
570 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI.2007-01-31 do dziś
693 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-28 do dziś
2data złożenia 18.01.2017 okres OD 04.07.2011 DO 31.12.20122017-02-10 do dziś
3data złożenia 18.01.2017 okres OD 02.01.2013 DO 31.12.20132017-02-10 do dziś
4data złożenia 18.01.2017 okres OD 02.01.2014 DO 31.12.20142017-02-10 do dziś
5data złożenia 18.01.2017 okres OD 02.01.2015 DO 31.12.20152017-02-10 do dziś
6data złożenia 18.01.2017 okres OD 02.01.2016 DO 31.12.20162017-02-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.07.2011 DO 31.12.20122017-02-10 do dziś
2OD 02.01.2013 DO 31.12.20132017-02-10 do dziś
3OD 02.01.2014 DO 31.12.20142017-02-10 do dziś
4OD 02.01.2015 DO 31.12.20152017-02-10 do dziś
5OD 02.01.2016 DO 31.12.20162017-02-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 -31.12.20102011-09-28 do dziś
2OD 04.07.2011 DO 31.12.20122017-02-10 do dziś
3OD 02.01.2013 DO 31.12.20132017-02-10 do dziś
4OD 02.01.2014 DO 31.12.20142017-02-10 do dziś
5OD 02.01.2015 DO 31.12.20152017-02-10 do dziś
6OD 02.01.2016 DO 31.12.20162017-02-10 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI NR 1/2011 Z 13.06.2011 R. UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI NR 2/2011 Z 4.07.2011 R. O POSTAWIENIU SPÓŁDZIELNI W STAN LIKWIDACJI2012-02-20 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2012-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUSZAK2012-02-20 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2012-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów