HI INDUSTRIES (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000272950
Numer REGON: 300504978
Numer NIP: 7781443798
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-07-16
Sygnatura akt[RDF/317520/21/182]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-01-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHI INDUSTRIES (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 4523 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY2007-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-01-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2007-01-30 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica KRAKOWSKA nr domu 34 nr lokalu 1 kod pocztowy 61-893 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2007-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1PIERWOTNA UMOWA SPÓŁKI: 7.12.1989 R., NOTARIUSZ MARIANNA KOWALCZYK: PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W GOLENIOWIE: NR REP. A 3104/1989; ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: 22.12.2006 R., NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, NR REP. A 25540/2006 - PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2007-01-30 do dziś
227.09.2017 R., REP. A NR 6775/2017, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO: § 6 UST. 1, § 7 UST. 1, § 8 I § 9 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO JEJ TEKST JEDNOLITY.2018-02-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-01-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHENNICKE2016-01-22 do dziś
2. ImionaEDGAR GEORG2016-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 999.000,00 ZŁ2018-02-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-01-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2018-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2007-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHENNICKE2007-01-30 do dziś
2. ImionaEDGAR GEORG2007-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-01-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2016-01-22 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2018-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
2data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-23 do dziś
3data złożenia 12.02.2019 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072019-02-21 do dziś
4data złożenia 12.02.2019 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082019-02-21 do dziś
5data złożenia 12.02.2019 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092019-02-21 do dziś
6data złożenia 12.02.2019 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102019-02-21 do dziś
7data złożenia 12.02.2019 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-02-21 do dziś
8data złożenia 12.02.2019 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-02-21 do dziś
9data złożenia 12.02.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-02-21 do dziś
10data złożenia 12.02.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-02-21 do dziś
11data złożenia 08.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-10 do dziś
12data złożenia 29.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-29 do dziś
13data złożenia 16.07.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-16 do dziś
14data złożenia 16.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-29 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-16 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-23 do dziś
3OD 01.01.2007 DO 31.12.20072019-02-21 do dziś
4OD 01.01.2008 DO 31.12.20082019-02-21 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092019-02-21 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102019-02-21 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-02-21 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-02-21 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-02-21 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-02-21 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-10 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-29 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-16 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-23 do dziś
3OD 01.01.2007 DO 31.12.20072019-02-21 do dziś
4OD 01.01.2008 DO 31.12.20082019-02-21 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092019-02-21 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102019-02-21 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-02-21 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-02-21 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-02-21 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-02-21 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-10 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-29 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-16 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów