„ENERGETYKA WIATROWA GOŁDAP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000272758
Numer REGON: 200126025
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-01-24
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-02-25
Sygnatura akt[RDF/369897/22/320]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2007-01-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENERGETYKA WIATROWA GOŁDAP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2007-01-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-01-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2007-01-24 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica LEGIONOWA nr domu 14/16 nr lokalu 111 kod pocztowy 15-099 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2008-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11) 10.01.2007 R. W KN KRZYSZTOFA CZAPLICKIEGO W WĘGORZEWIE, REP. A 189/2007 ZAWARTO UMOWĘ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ 2) 23.01.2007 R. W KN W KN KRZYSZTOFA CZAPLICKIEGO W WĘGORZEWIE, REP. A 385/2007 ZMIENIONO § 1, § 2, § 6, § 7 PKT 2, § 8 PKT 2, § 11 PKT 1 LIT. B2007-01-24 do dziś
214.03.2011 R. W KN MAŁGORZATY ORZEL W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 394/2011 ZMIENIONO § 6, § 7, § 8 UST. 2, § 11 UST. 12011-04-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-01-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ENERGETYKA WIATROWA GOŁDAP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2001122762007-01-24 do dziś
4. Numer KRS0000266023 2007-01-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2007-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ADULAR - TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0503787452007-01-24 do dziś
4. Numer KRS0000019606 2007-01-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2007-01-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2007-01-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego530.000 (PIĘĆ- SET TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH2007-01-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2007-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego530.000 (PIĘĆSET TRZYDZIEŚCI TYSIĘ- CY) ZŁOTYCH2007-01-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2007-01-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUTKOWSKI2016-09-21 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JĘDRZEJ2016-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-09-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-09-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-09-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-09-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-09-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20.000 ZŁOTYCH2016-09-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego730.000 ZŁOTYCH2016-09-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-01-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ „ENERGETYKA WIATROWA GOŁDAP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -JEDNOOSOBOWO2011-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„ENERGETYKA WIATROWA GOŁDAP” SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2001122762007-01-24 do dziś
4. Numer KRS0000266023 2007-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2011-04-13 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-04-13 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2011-04-13 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2011-04-13 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2011-04-13 do dziś
669 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2011-04-13 do dziś
770 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2011-04-13 do dziś
871 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-04-13 do dziś
972 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2011-04-13 do dziś
1080 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2011-04-13 do dziś
1181 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2011-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.05.2008 okres 2007 ROK2008-06-13 do dziś
2data złożenia 30.06.2009 okres 2008 ROK2009-07-02 do dziś
3data złożenia 23.06.2010 okres 2009 ROK2010-06-25 do dziś
4data złożenia 15.06.2011 okres 2010 ROK2011-07-04 do dziś
5data złożenia 03.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-21 do dziś
6data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
7data złożenia 04.09.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-09-11 do dziś
8data złożenia 04.09.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-09-11 do dziś
9data złożenia 04.09.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-11 do dziś
10data złożenia 04.09.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-11 do dziś
11data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 30.06.20172018-06-29 do dziś
12data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.07.2019 DO 02.07.20192020-10-07 do dziś
13data złożenia 25.02.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-02-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12007 ROK2008-06-13 do dziś
22008 ROK2009-07-02 do dziś
32009 ROK2010-06-25 do dziś
42010 ROK2011-07-04 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-21 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-09-11 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-09-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-11 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-11 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 30.06.20172018-06-29 do dziś
12OD 01.07.2019 DO 02.07.20192020-10-07 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-02-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 30.06.20172018-06-29 do dziś
2OD 01.07.2019 DO 02.07.20192020-10-07 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-07-022021-06-29 do dziś