ARTIMED LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000272354
Numer REGON: 140765286
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-01-19
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-07-03
Sygnatura akt[RDF/218155/20/110]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-01-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140765286 NIP 11818702012008-08-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTIMED LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-01-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-12-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DZIERŻONIOWSKA nr domu 5 B kod pocztowy 01-985 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.11.2006 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ ARTUR KĘDZIERSKI -NOTARIUSZ WOJCIECH SZCZYPKOWSKI NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA REPERTORIUM A R 9953/20062007-01-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-01-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-01-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDONDE2007-01-19 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2007-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁOTYCH2007-01-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-01-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDONDE ANTEPOWICZ2007-01-19 do dziś
2. ImionaDOMINIKA IRENA2007-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2007-01-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-01-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-01-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2007-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDONDE2007-01-19 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2007-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-01-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-01-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDONDE ANTEPOWICZ2007-01-19 do dziś
2. ImionaDOMINIKA IRENA2007-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICE-PREZES ZARZĄDU2007-01-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-01-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDONDE2007-01-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ BOBOLA2007-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-01-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 46 Z SPRZEDAŻ WYROBÓW MEDYCZNYCH2019-12-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2019-12-20 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI2019-12-20 do dziś
364 9 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE Z WYJĄTKIEM KREDYTÓW UDZIELANYCH W RAMACH SYSTEMU BANKOWEGO2019-12-20 do dziś
473 11 Z REKLAMA2019-12-20 do dziś
573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-12-20 do dziś
685 59 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA2019-12-20 do dziś
795 29 Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2019-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2008 okres 01.12.2006 -31.12.20072008-08-27 do dziś
2data złożenia 22.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
3data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-17 do dziś
4data złożenia 18.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-02 do dziś
5data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-28 do dziś
6data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
7data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
8data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
9data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
10data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
11data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
12data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
13data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.12.2006 -31.12.20072008-08-27 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-08-17 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-09-02 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-09-28 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.12.2006 -31.12.20072008-08-27 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-08-17 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-09-02 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-09-28 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów