„BOST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000272276
Numer REGON: 140851873
Numer NIP: 8262083913
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-01-26
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2016-11-10
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/56704/16/791]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-01-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-01-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-11-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 222 nr lokalu 2 kod pocztowy 00-663 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.01.2007 R., NOTARIUSZ JAN ROMANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH, REPERTORIUM A 210/20072007-01-26 do dziś
229.10.2009 R., REPERTORIUM A NR 3743/2009; NOTARIUSZ MAŁGORZATA MORELOWSKA -MAMIŃSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA PAR. 32009-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-01-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-01-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTODULSKI2009-11-13 do dziś
2. ImionaKONRAD2009-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały999 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 49.950 ZŁ2009-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-11-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-01-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2007-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSTODULSKA2007-01-26 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2007-01-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-01-26 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2007-01-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2007-01-26 do dziś
231 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-01-26 do dziś
333 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW2007-01-26 do dziś
434 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP2007-01-26 do dziś
535 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2007-01-26 do dziś
636 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-01-26 do dziś
737 PRZETWARZANIE ODPADÓW2007-01-26 do dziś
840 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ2007-01-26 do dziś
945 BUDOWNICTWO2007-01-26 do dziś
1050 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-01-26 do dziś
1151 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2007-01-26 do dziś
1202 LEŚNICTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2007-01-26 do dziś
1352 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-01-26 do dziś
1455 HOTELE I RESTAURACJE2007-01-26 do dziś
1560 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2007-01-26 do dziś
1663 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2007-01-26 do dziś
1770 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2007-01-26 do dziś
1871 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-01-26 do dziś
1972 INFORMATYKA2007-01-26 do dziś
2074 DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA2007-01-26 do dziś
2180 EDUKACJA2007-01-26 do dziś
2285 OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA2007-01-26 do dziś
2315 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2007-01-26 do dziś
2492 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2007-01-26 do dziś
2593 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA2007-01-26 do dziś
2620 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI), WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2007-01-26 do dziś
2722 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2007-01-26 do dziś
2824 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH2007-01-26 do dziś
2927 PRODUKCJA METALI2007-01-26 do dziś
3028 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2007-01-26 do dziś
3129 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.11.2009 okres 15 LUTY 2007 R. -31 GRUDZIEŃ 2007 R.2009-11-13 do dziś
2data złożenia 04.11.2009 okres 01 STYCZEŃ 2008 R. -31 GRUDZIEŃ 2008 R.2009-11-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115 LUTY 2007 R. -31 GRUDZIEŃ 2007 R.2009-11-13 do dziś
201 STYCZEŃ 2008 R. -31 GRUDZIEŃ 2008 R.2009-11-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115 LUTY 2007 R. -31 GRUDZIEŃ 2007 R.2009-11-13 do dziś
201 STYCZEŃ 2008 R. -31 GRUDZIEŃ 2008 R.2009-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów