„A AND G DOGS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000271864
Numer REGON: 050553177
Numer NIP: 5441263530
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-03-31
Sygnatura akt[RDF/477090/23/61]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-01-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 0505531772007-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A AND G DOGS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 1646 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU SĄD GOSPODARCZY VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY2007-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-01-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat SIEMIATYCKI gmina DROHICZYN miejscowość ZAJĘCZNIKI2007-01-16 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAJĘCZNIKI nr domu 29 kod pocztowy 17-312 poczta DROHICZYN kraj POLSKA 2007-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.12.2006 R. W KN BARBARY KULESZY W SIEMIATYCZACH, REP. A 4898/2006 ZMIENIONO § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 7, § 9, § 11, SKREŚLONO § 12, § 13, § 142007-01-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-01-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
2. ImionaMARIE NEIGE2018-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOROKOSZ2020-05-19 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2020-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2020-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport142000,00 ZŁ2007-01-16 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU2007-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOROKOSZ2020-05-19 do dziś
2. ImionaMARIE-NEIGE2007-01-16 do dziś
MARIE NEIGE2018-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 40 A PRODUKCJA GOTOWYCH ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH, OPRÓCZ ODZIEŻY Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ.2007-01-16 do dziś
274 60 Z TRESURA PSÓW OBRONNYCH2007-01-16 do dziś
392 72 Z TRESURA ZWIERZĄT DOMOWYCH2007-01-16 do dziś
401 25 Z CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT DOMOWYCH.2007-01-16 do dziś
552 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, POKARMU I AKCESORIÓW DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH2007-01-16 do dziś
601 42 Z KRYCIE NATURALNE, SZTUCZNE UNASIENNIANIE I OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ I HODOWLANEJ ZWIERZĄT2007-01-16 do dziś
715 72 Z PRODUKCJA KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH2007-01-16 do dziś
819 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW KALETNICZYCH I RYMARSKICH2007-01-16 do dziś
924 52 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2007-01-16 do dziś
1051 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH2007-01-16 do dziś
1151 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2007-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
2data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
3data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
4data złożenia 29.08.2017 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-06-19 do dziś
5data złożenia 29.08.2017 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-06-19 do dziś
6data złożenia 29.08.2017 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-06-19 do dziś
7data złożenia 29.08.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-06-19 do dziś
8data złożenia 29.08.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-06-19 do dziś
9data złożenia 29.08.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-06-19 do dziś
10data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-27 do dziś
11data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
13data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
14data złożenia 02.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-02 do dziś
15data złożenia 31.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
4OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-06-19 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-06-19 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-06-19 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-06-19 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-06-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-06-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-27 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-27 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-09-27 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-09-27 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-27 do dziś
8OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-09-27 do dziś
9OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-09-27 do dziś
10OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-09-27 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów