„GESTIMMO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000271852
Numer REGON: 300464010
Numer NIP: 7772970067
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-01-19
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2019-03-27
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/1685/19/278]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-01-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 300464010 NIP 77729700672013-10-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GESTIMMO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-10-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-01-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2008-10-27 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica POLNA nr domu 1 nr lokalu 17 kod pocztowy 60-535 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2013-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„GESTIMMO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W WITKOWIE2013-10-29 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GNIEŹNIEŃSKI gmina WITKOWO miejscowość WITKOWO2013-10-29 do dziś
3. Adresmiejscowość WITKOWO ulica KOSYNIERÓW MIŁOSŁAWSKICH nr domu 13-15 kod pocztowy 62-230 poczta WITKOWO kraj POLSKA 2013-10-29 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 30.11.2006 R. PRZED NOTARIUSZEM DOROTĄ MUSIAŁKIEWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ WOJCIECH SAJDA & DOROTA MUSIAŁKIEWICZ, ULICA PIEKARY 6/25, 61-823 POZNAŃ, REP. A NR 13577/2006.2007-01-19 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.09.2008 R. SPORZĄDZONY PRZED ASESOREM NOTARIALNYM MARKIEM GLANOWSKIM ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA IZABELI WALKOWIAK W KANCELARII NOTARIALNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY AL. MARCINKOWSKIEGO 1, REP. A. NR 7300/2008 -ZMIANA PAR. 2, PAR. 3, PAR. 6, PAR. 17 UMOWY SPÓŁKI.2008-10-27 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.03.2010 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM IZABELĄ WALKOWIAK W KANCELARII NOTARIALNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY UL. GARBARY 53/4, REP. A NR 1313/2010, ZMIANA: § 6, § 15 I § 17 UMOWY SPÓŁKI.2010-05-10 do dziś
425.02.2011 R., REP. A NR 2206/2011, NOTARIUSZ ANNA SOŁTYSIŃSKA SKONIECZNA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 6, § 7, § 9.2011-05-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-01-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-01-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILCZAREK2011-05-19 do dziś
2. ImionaMARCIN2011-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁ2012-07-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-07-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2011-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-01-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2007-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMILCZAREK2013-10-29 do dziś
2. ImionaHENRYK KAZIMIERZ2013-10-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-10-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-10-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 6 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2011-05-19 do dziś
233 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2011-05-19 do dziś
333 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2011-05-19 do dziś
443 99 Z CZYSZCZENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKÓW ZA POMOCĄ PARY WODNEJ, PIASKOWANIA, PODOBNYCH METOD2011-05-19 do dziś
552 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2011-05-19 do dziś
652 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2011-05-19 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-05-19 do dziś
843 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2011-05-19 do dziś
943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-05-19 do dziś
1043 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-05-19 do dziś
1143 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2011-05-19 do dziś
1243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-05-19 do dziś
1343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2011-05-19 do dziś
1443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-05-19 do dziś
1543 31 Z TYNKOWANIE2011-05-19 do dziś
1643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-05-19 do dziś
1743 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2011-05-19 do dziś
1843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2011-05-19 do dziś
1943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-05-19 do dziś
2043 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-05-19 do dziś
2108 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2011-05-19 do dziś
2223 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2011-05-19 do dziś
2325 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH2011-05-19 do dziś
2425 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2011-05-19 do dziś
2541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-05-19 do dziś
2671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-05-19 do dziś
2745 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2011-05-19 do dziś
2833 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2011-05-19 do dziś
2981 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2011-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów