„APTEKA ZŁOTA” M.RAWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000271822
Numer REGON: 020462529
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-09-05
Sygnatura akt[RDF/418321/22/675]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-01-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020462529 NIP 88628508062008-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA ZŁOTA” M.RAWSKI SPÓŁKA JAWNA2008-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-01-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYSKI gmina WAŁBRZYCH miejscowość WAŁBRZYCH2007-01-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WAŁBRZYCH ulica 1 MAJA nr domu 121 kod pocztowy 58 -305 poczta WAŁBRZYCH kraj POLSKA 2007-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.12.2006 R.2007-01-10 do dziś
225.02.2008 R. -ZMIENIONO: § 1, § 6, § 7, § 8, § 11, § 12, § 17 I § 20; DODANO § 13 W NOWYM BRZMIENIU ORAZ ZMIENIONO NUMERACJĘ I KOLEJNOŚĆ PARAGRAFÓW;2008-03-27 do dziś
328.04.2017 R., ZMIENIONO § 6, § 7 UMOWY SPÓŁKI.2017-06-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAWSKI2007-01-10 do dziś
2. ImionaMAREK2007-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-01-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-01-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-01-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAWSKA2008-03-27 do dziś
2. ImionaFELICJA2008-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-03-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-03-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-03-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-03-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAWSKA2017-06-01 do dziś
2. ImionaMARTA ANNA2017-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-06-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-06-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-06-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-06-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2007-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAWSKI2008-03-27 do dziś
2. ImionaMAREK2008-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-03-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-03-01 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-03-01 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-03-01 do dziś
421 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2021-03-01 do dziś
573 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2021-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-12-19 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-19 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-25 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-25 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-25 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów