A.S.D. WORLD TAX ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2021-10-18 godz. 16:02:01
Numer KRS: 0000271775
Numer REGON: 140866018
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-01-15
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-09-07
Sygnatura akt[RDF/327739/21/384]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejoddział zagranicznego przedsiębiorcy2007-01-15 do dziś
3. NazwaA.S.D. WORLD TAX ODDZIAŁ W POLSCE2007-01-15 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejA.S.D. WORLD TAX, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-01-15 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES, 481 046 993 R.C.S. GRASSE, GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE2007-01-15 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGFRANCJA2007-01-15 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-01-15 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2010-03-02 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość KATOWICE ulica FRANCUSKA nr domu 35 kod pocztowy 40-027 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2010-03-02 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj FRANCJA jednostka podziału terytorialnego miejscowość LES BOUILIDES ulica RUE DU VALLON IMMEUBLE L’ATLAS nr domu 310 nr lokalu kod pocztowy 06560 poczta VALBONNE 2007-01-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-01-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyZGODNIE Z UMOWĄ SPÓŁKI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI A.S.D. WORLD TAX UPOWAŻNIONY JEST ZARZĄD. JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU JEST PAN DIDIER DELANGUE.2007-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDELANGUE2007-01-15 do dziś
2. ImionaDIDIER2007-01-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoSUMARA2019-09-17 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-09-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2007-01-15 do dziś
274 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2007-01-15 do dziś
380 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2007-01-15 do dziś
452 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2012-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
2data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-08 do dziś
3data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
4data złożenia 25.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-06 do dziś
5data złożenia 22.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-02 do dziś
6data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
7data złożenia 30.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 30.06.20162017-05-17 do dziś
8data złożenia 23.02.2018 okres OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-04-10 do dziś
9data złożenia 27.12.2018 okres OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-08 do dziś
10data złożenia 26.08.2021 okres OD 01.07.2018 DO 30.06.20192021-08-26 do dziś
11data złożenia 07.09.2021 okres OD 01.07.2019 DO 30.06.20202021-09-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
3OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-08 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów