FIRMA HANDLOWA WIKOMA 2 G. KONOP,J.MACIEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000271578
Numer REGON: 120395942
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-06-27
Sygnatura akt[RDF/507217/23/857]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-01-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA WIKOMA 2 G. KONOP, J. MACIEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA2007-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-01-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2007-01-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica PARNICKIEGO nr domu 5 nr lokalu 2 kod pocztowy 31-619 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2007-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki14 STYCZNIA 2007 R.2007-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONOP2007-01-10 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ADAM2007-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-01-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-01-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-01-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJEWSKI2007-01-10 do dziś
2. ImionaJERZY JAN2007-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-01-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-01-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-01-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2007-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONOP2007-01-10 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ADAM2007-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJEWSKI2007-01-10 do dziś
2. ImionaJERZY JAN2007-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2021-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-28 do dziś
2data złożenia 09.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
3data złożenia 16.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
4data złożenia 26.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
5data złożenia 11.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
6data złożenia 24.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
7data złożenia 15.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-16 do dziś
8data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
9data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
10data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
11data złożenia 08.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-28 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-08 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-11-012021-12-21 do dziś