COLOMBO M. JACKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000271444
Numer REGON: 356907945
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-01-08
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2015-01-19
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/982/15/295]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-01-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 356907945 NIP 67622832292007-02-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCOLOMBO M. JACKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2010-09-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-01-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość M. KRAKÓW2007-01-08 do dziś
2. Adresmiejscowość M. KRAKÓW ulica CHMIELENIEC nr domu 37 nr lokalu 29 kod pocztowy 30-348 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2015-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 3 STYCZNIA 2005 R. ANEKS DO UMOWY Z DNIA 11 GRUDNIA 2006 R. WRAZ Z UMOWĄ SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTĄ W DNIU 11 GRUDNIA 2006 R.2007-01-08 do dziś
225.01.2007 R. ZMIANA UMOWY SPÓKI (UCHWALONO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ)2007-02-26 do dziś
31) 6 SIERPNIA 2010 R., ZMIANA UMOWY SPÓŁKI (UCHWALONO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ) 2 (20 SIERPNIA 2010 R. ZMIANA § 7 I 8 UMOWY SPÓŁKI (AKT NOTARIALNY REP. A NR 3380/2010, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA CICIO)2010-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-01-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2007-01-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE ISTNIEJĄCEJ MIĘDZY WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ANEKSU DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWARTEJ W DNIU 3 STYCZNIA 2006 R. Z DNIA 11 GRUDNIA 2006 ROKU (OBEJMUJĄCEGO UCHWAŁĘ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ JAWNĄ) PODSTAWA PRZEKSZTAŁCENIA-UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NA ZASADZIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ-ELŻBIETA HALINA HUMICZEWSKA (NR WPISU W EWID.6053/2004), MAJA MAGDALENA BOZIK (NR WPISU W EWID.6052/2004). NAZWA SPÓŁKI CYWILNEJ-BUHUM S.C. ELŻBIETA HUMICZEWSKA, MAJA BOZIK.2007-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBOHUM S.C ELŻBIETA HUMICZEWSKA, MAJA BOZIK2007-01-08 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2007-01-08 do dziś
3. Numer w rejestrze6052/2004, 6053/20042007-01-08 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA KRAKOWA2007-01-08 do dziś
5. Numer REGON3569079452007-01-08 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACKOWSKI2010-09-14 do dziś
2. ImionaMAREK TOMASZ2010-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-09-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-09-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-09-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-09-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACKOWSKA2010-09-14 do dziś
2. ImionaIZABELA JOANNA2010-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-09-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-09-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-09-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-09-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-01-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO ORAZ MOŻE SKUTECZNIE ZACIĄGAĆ W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZANIA W ZAKRESIE NIE PRZEKRACZAJĄCYM ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI. W ZAKRESIE PRZEKRACZAJĄCYM ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ WSPÓLNICY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE2010-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACKOWSKI2010-09-14 do dziś
2. ImionaMAREK TOMASZ2010-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACKOWSKA2010-09-14 do dziś
2. ImionaIZABELA JOANNA2010-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2007-01-08 do dziś
252 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2007-01-08 do dziś
352 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2007-01-08 do dziś
452 6 HANDEL DETALICZNY PROWADZONY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2007-01-08 do dziś
555 10 Z HOTELE2007-01-08 do dziś
655 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, POZOSTAŁE2007-01-08 do dziś
755 30 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2007-01-08 do dziś
855 40 Z BARY2007-01-08 do dziś
955 5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING2007-01-08 do dziś
1060 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2007-01-08 do dziś
1163 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2007-01-08 do dziś
1222 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2007-01-08 do dziś
1363 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2007-01-08 do dziś
1465 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2007-01-08 do dziś
1567 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-01-08 do dziś
1670 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-01-08 do dziś
1770 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-01-08 do dziś
1870 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE2007-01-08 do dziś
1971 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ2007-01-08 do dziś
2072 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2007-01-08 do dziś
2172 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2007-01-08 do dziś
2272 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2007-01-08 do dziś
2322 3 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2007-01-08 do dziś
2472 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ.2007-01-08 do dziś
2574 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2007-01-08 do dziś
2674 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2007-01-08 do dziś
2774 15 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW2007-01-08 do dziś
2874 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2007-01-08 do dziś
2974 40 Z REKLAMA2007-01-08 do dziś
3074 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2007-01-08 do dziś
3192 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO2007-01-08 do dziś
3292 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA2007-01-08 do dziś
3351 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2007-01-08 do dziś
3492 3 DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA POZOSTAŁA2007-01-08 do dziś
3592 72 Z DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-01-08 do dziś
3693 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-01-08 do dziś
3751 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2007-01-08 do dziś
3851 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2007-01-08 do dziś
3951 8 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2007-01-08 do dziś
4051 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2007-01-08 do dziś
4152 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2007-01-08 do dziś
4245 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2007-02-26 do dziś
4345 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2007-02-26 do dziś
4474 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII2007-02-26 do dziś
4574 50 REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW2007-02-26 do dziś
4674 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-02-26 do dziś
4715 1 PRODUKCJA, PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2007-02-26 do dziś
4815 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW RYBACTWA2007-02-26 do dziś
4915 3 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW2007-02-26 do dziś
5015 5 WYTWARZANIE WYROBÓW MLECZARSKICH2007-02-26 do dziś
5115 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2007-02-26 do dziś
5215 9 PRODUKCJA NAPOJÓW2007-02-26 do dziś
5345 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2007-02-26 do dziś
5445 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2007-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów