LABORATORIUM TECHNICZNE GÓRKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000271437
Numer REGON: 300483986
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-01-05
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-11-24
Sygnatura akt[RDF/571625/23/43]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-01-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM TECHNICZNE GÓRKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2020-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-01-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina KOMORNIKI miejscowość PLEWISKA2007-01-05 do dziś
2. Adresmiejscowość PLEWISKA ulica PODGÓRNA nr domu 61 kod pocztowy 62-064 poczta PLEWISKA kraj POLSKA 2007-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11) UMOWA ZAWARTA W DNIU 18 GRUDNIA 2006 R. 2) ANEKSEM Z DNIA 18.12.2006 R. WYKREŚLONO PAR. 15 UMOWY SPÓŁKI.2007-01-05 do dziś
202.06.2009 R. USTALONO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ.2009-07-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-01-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRKA2007-01-05 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2007-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-01-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-01-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-01-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-01-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2010-02-23 do dziś
247 99 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2010-02-23 do dziś
371 20 B BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-11-13 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-11-13 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-11-13 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-16 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-16 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-11-24 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacji01.01.2019 R. WYPOWIEDZENIE UMOWY SPÓŁKI PRZEZ WSPÓLNIKA DORĘCZONE DRUGIEMU WSPÓLNIKOWI W DNIU 05.07.2017 R.,2020-06-17 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2020-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRKA2020-06-17 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności01.01.2019 R. WYPOWIEDZENIE UMOWY SPÓŁKI PRZEZ WSPÓLNIKA DORĘCZONE DRUGIEMU WSPÓLNIKOWI W DNIU 05.07.2017 R.,2020-06-17 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów